Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträden 28.5.2016 i Helsingfors och 18.6.2016 i Vasa:

TP-ledare. Ledningsgruppen har utsett studerande Leo Byskata, Terjärv, till den ena ledaren för vildmarksgruppen Team Polstjärnan (TP) efter Tobias Wallin. Som den andra ledaren fortsätter Jan Åbacka.

Missionsfesten 2017. Styrelsen har med tacksamhet noterat att både Evangeliföreningens Ålandskrets och Jomala församling har tackat ja till värdskapet för SLEF:s missionsfest 4–6.8.2017.

Reserapport. Styrelsen har tagit del av SLEF:s missionslednings reserapport från Istanbuls lutherska kyrkas (ILK) och Turkietarbetets delegations gemensamma årliga konsultation i Istanbul 10–12.4.2016 och diskuterat de frågor som rapporten aktualiserat.

Bil till Etiopien. För att SLEF:s missionärer i Etiopien ska kunna utföra sina arbetsuppgifter bör en bil anskaffas. Ett avtal uppgörs med Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC) om bilens registrering i kyrkans namn, bilens äganderätt, nyttjanderätt, förvaltning med mera. Bilköpet finansieras med gåvomedel.

SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.

Missionskonsultation. Kyrkans Missionscentral har uppmanat kyrkans sju officiella missionsorganisationer att delta i Lutherska Världsförbundets konsultation om mission i Geneve 16–19.11.2016. SLEF representeras vid konsultationen av missionsledare Brita Jern.

Pension. Gun Ahlberg-Backheden har meddelat att hon ämnar gå i pension från tjänsten som SLEF:s materialproducent 1.9.2016. Styrelsen har uttryckt SLEF:s varma tack till Gun Ahlberg-Backheden för hennes mångåriga trogna insats i evangeliets tjänst som SLEF:s materialproducent.

Webbplats för ungdomar. I november 2015 hölls det första planeringsmötet för en ny webbplats för ungdomar som ska erbjuda god kristen undervisning i frågor som är relevanta för dagens ungdomar. Webbplatsen ska byggas upp och upprätthållas gemensamt av SLEF och LFF (Laestadianernas Fridsföreningars Förbund). Liknande webbplatser är till exempel nuotta.com som upprätthålls av Sley, Studentmissionen och Folkmissionen, samt itro.no som upprätthålls av NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband). Styrelsen har för SLEF:s del godkänt att en ansökan om bidrag från EU:s Leader-program görs för webbplatsen.

Verksamhetsutrymmen i Vasa. Av ekonomiska orsaker kommer Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) att riva huvudbyggnaden med festsal och matsal samt verkstadsbyggnaden vid sitt Vasa Campus. I stället ska två bostadshus byggas, varvid försäljningen av bostadslägenheterna ska finansiera en renovering av kursgården och internatet för skolans egna behov. Mellan kursgården och internatet ska en tillbyggnad uppföras. Där ska bland annat ingå en festsal, som kan delas upp i sektioner och därmed användas av flera grupper parallellt. Också för SLEF:s del har dessa planer en stor betydelse, i och med att SLEF under det senaste halvseklet har anordnat hundratals samlingar i Efos festsal, matsal och övriga utrymmen. Därför har SLEF:s styrelse behandlat frågan om SLEF:s verksamhetsutrymmen i Vasa vid alla sina sammanträden under våren 2016. Vid ett extra sammanträde 18.6.2016 beslöt styrelsen att SLEF tillsammans med Efo ska förverkliga ett Evangeliskt center (EC), där Efo, SLEF:s kansli, SLEF-Media samt SLEF:s regionala och SLEF:s lokala verksamhet ska dela på utrymmena. Styrelsen beslöt att SLEF går in i projektet med en summa av högst 600 000 euro, varvid den nya festsalen har första prioritet. Till medlemmar i en planeringskommitté för SLEF:s andel av projektet har kallats Göran Stenlund (ordförande), David Forsblom (sekreterare), Daniel Djupsjöbacka, Bertel Lindvik, Sofia Mietala, Jenny Nygård och Maj-Len Wiklund.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2016 är 1.10 och 19.11.2016.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare