Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 25.3.2017 i Tammerfors:

Nya medlemmar. Styrelsen har antagit tre nya medlemmar i SLEF.

TV-serie. Jakobstads TV har producerat en TV-serie från SLEF:s missionsfest 2016 i Jeppo. Serien omfattar tio program á ca 50 minuter. Med början 7.3.2017 har programmen sänts av lokal-TV-kanalerna Jakobstads TV, Kristinestads TV och Malax TV. Programmen är också tillgängliga på Malax TV:s webbplats www.malaxtv.fi/videoarkivet.

Bidrag. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 3 000 euro till SLEF:s ungdomsarbete år 2017.

Ny skrift. Som ett led i firandet av reformationens 500-årsjubileum har SLEF-Media utgett skriften ”Jag tror, lär och bekänner”. Skriften utgörs av det tredje kapitlet ur Martin Luthers stora nattvardsbekännelse. Översättningen till svenska är gjord av Leif Erikson.

Verksamhetsberättelse. Styrelsen har godkänt verksamhetsberättelsen för år 2016. Bokslutet för år 2016 har godkänts för revision.

Sommararbetare. SLEF:s ledningsgrupp har bland 15 sökande utsett tio personer till SLEF:s sommararbetare 2017. Ledningsgruppen har bland 15 sökande utsett sju sommaranställda på lägerområdet Klippan för säsongen 2017.

Minnesfond. Styrelsen har ur Fride Häggbloms minnesfond beviljat ett bidrag till planeringkommittén för American Bluegrass Gospel Night (ABGN) på Klippan 12.8.2017 för anordnande av programpunkten Open Stage, där nya förmågor ges möjlighet att framträda inför en stor publik.

Vikarie. T.f. ungdomssekreterare Edny Fors har kallats att fortsätta som heltidsanställd vikarie för ungdomssekreterare Maria Forsblom under perioden 11.7.2017–31.7.2018.

Station 1. I samråd med SLEF:s avdelning i Jakobstad har SLEF uppgjort ett avtal med den kristna afghanföreningen i Finland om användning av Station 1 i Jakobstad. Avtalet är i kraft till 31.7.2017 och kan därefter förlängas med båda parternas samtycke.

Samarbete kring missionär. SLEF och Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, ELM-BV, tecknade år 2007 ett samarbetsavtal kring en gemensam anställning av missionär Kerstin Nilsson i Kenya. SLEF:s styrelse har beslutat att SLEF fortsätter att stöda hennes anställning under åren 2018–2019, så att SLEF står för 15 % av hennes lön.

Arbetsperiod. Längden på missionärerna Alf och Mona Wallins arbetsperiod i Kenya har med deras samtycke förlängts till 15.8.2018.

Resetjänst I. Bibelöversättarna Anna och Magnus Dahlbacka återvänder 14.6.2017 till Finland från Samburu, Kenya. Under hösten 2017 är de anställda i resetjänst för besök i församlingar och SLEF:s grupper, Anna i 50–75 % deltidstjänst och Magnus i heltidstjänst.

Resetjänst II. Missionärerna Eva och Ove Gädda återvänder 14.6.2017 till Finland från Samburu, Kenya. Under läsåret 2017–2018 är de anställda i resetjänst mot arvode och reseersättning för besök i församlingar och SLEF:s grupper.

Bönehus I. Styrelsen har beslutat sammankalla ett medlemsmöte för beslut om försäljning av Petalax Nyby bönehus.

Bönehus II. Vårdö bönehus har av Kulturavdelningen vid Ålands Landskapsregering beviljats 8 500 euro i bidrag för målning av bönehusets tak. Därtill har bönehuset för samma ändamål fått en gåva på 8 500 euro av en privatperson, vilket innebär att hela projektet är finansierat.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2017 är 20.5, 23.9 och 18.11.2017.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare