Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 20.5.2017 i Åbo:

Ny medlem. Styrelsen har antagit en ny medlem i SLEF.

Årsfesten 2018. Styrelsen har med tacksamhet noterat att både SLEF:s avdelning i Terjärv och Terjärvs församling tackat ja till värdskapet för SLEF:s årsfest 28.6–1.7.2018.

Missionsfesten 2018. Styrelsen har med tacksamhet noterat att både SLEF:s avdelning i Övermark och Övermarks kapellförsamling tackat ja till värdskapet för SLEF:s missionsfest 3–5.8.2018.

Årsfesten 2019. Styrelsen har med tacksamhet noterat att både SLEF:s avdelning i Kristinestad och Kristinestads svenska församling tackat ja till värdskapet för SLEF:s årsfest 27–30.6.2019.

Terminshäfte. Ett 116-sidigt terminshäfte som presenterar SLEF:s fester, läger och andra samlingar under sommarhalvåret 2017 har i april postats till omkring 5 000 hushåll och till alla församlingar i Borgå stift.

Överläggning. En överläggning mellan SLEF och Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF) hölls i april 2017 i Larsmo. SLEF representerades av verksamhetsledaren, hemlandsledaren och missionsledaren. Ämnen som diskuterades var bland annat relationen till kyrkan, prästvigningar, missionsarbetet, Barnavännen, skriftskolarbetet och ungdomsarbetet.

Reserapport I. Styrelsen har tagit del av SLEF:s missionslednings reserapport från Istanbuls lutherska kyrkas (ILK) och Turkietarbetets delegations gemensamma årliga konsultation i Istanbul 1–4.4.2017 och diskuterat de frågor som rapporten aktualiserat.

Reserapport II. Styrelsen har tagit del av SLEF:s förlagschefs rapport från Nordic Sunday School Network:s (NSN) konferens i Oslo 2–4.5.2017.

Reserapport III. SLEF:s hemlandsledare Albert Häggblom höll 11–13.5.2017 en bibelkurs på ELRIM-institutet i Istanbul. Styrelsen har tagit del av hemlandsledarens rapport från bibelkursen.

Testamente. Styrelsen har med tacksamhet noterat att SLEF:s barn- och ungdomsverksamhet i Kenya ihågkommits i testamentet efter en person i Nyland.

SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.

Reformationsfest. SLEF och finska evangeliföreningen Sley anordnar 5.11.2017 en gemensam fest i Lutherkyrkan i Helsingfors med anledning av reformationens 500-årsjubileum.

Evangeliska Centret (EC) i Vasa. Renoveringen av Evangeliska folkhögskolans kursgård i Vasa har inletts i maj 2017. Därför har SLEF:s kansli tillfälligt flyttats till grannhuset vid Strandgatan, SLEF-Media till aulan utanför Efos matsal vid Strandgatan 22 A, de övriga kanslifunktionerna till första våningen vid Strandgatan 22 B. När Evangeliska Centret blir klart under vintern 2018, flyttar SLEF:s kansli tillbaka till kursgårdens första våning. Vasakansliets personal nås numera på sina respektive mobiltelefonnummer. Nytt telefonnummer till SLEF-Media är 050 400 9135.

Pension. SLEF:s verksamhetsledare Göran Stenlund ämnar gå i pension under år 2018. Styrelsen har accepterat hans erbjudande om att kvarstå i tjänst till 31.7.2018. Likaså har styrelsen med tacksamhet noterat hans erbjudande om att på frivillig basis hjälpa till med olika uppgifter inom SLEF efter sin pensionering.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2017 är 23.9 och 18.11.2017.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare