Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträden 30.6.2017 i Vörå och 23.9.2017 i Tallinn, där styrelsen också besökte SLEF:s mångåriga samarbetspartner EELK (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik) och EELK Misjonikeskus samt deltog i den svenskspråkiga högmässan i S:t Mikaels kyrka:

Nya medlemmar. Styrelsen har antagit tre nya medlemmar i SLEF.

Ny verksamhetsledare från 1.8.2018. Styrelsen har med tacksamhet noterat att hemlandsledare Albert Häggblom i förtröstan på Guds nåd och bistånd tackat ja till kallelsen till ny verksamhetsledare för SLEF från 1.8.2018.

Sommarteolog. SLEF:s ledningsgrupp har beslutat anställa teologie studerande Simon Jern, Åbo, som SLEF:s sommarteolog under två månader sommaren 2018. Simon Jern var SLEF:s sommarteolog också sommaren 2017.

Penninginsamling på Åland. Ålands landskapsregering har beviljat SLEF tillstånd för penninginsamling i Landskapet Åland för tiden 1.1–31.12.2018. Tillståndets nummer är ÅLR 2017/4878.

Utträden. Sju personer har anmält om sitt utträde ur SLEF. I samtliga fall är personerna komna till hög ålder.

Målning av bönehus. Ett bidrag har getts för målning av bönehuset i Dagsmark.

Rörsanering. En rörsanering utförs fram till mars 2018 i fastigheten vid Skarpskyttegatan 13 i Helsingfors, där SLEF:s kansli och Luthersalen är belägna.

Sändebudets redaktörer. Under år 2018 fortsätter Jakob Dahlbacka som tidningen Sändebudets ansvariga utgivare, David Forsblom som huvudredaktör, Brita Jern som biträdande redaktör, Beatrice Nyholm som annonsredaktör, Ann-Sofi Bäck som textbearbetare och Ove Lillas som layoutansvarig.

Barnavännens redaktör. Teologie kandidat Mirjam Stenlund, som varit redaktör på deltid för SLEF:s barntidning Barnavännen under år 2017, har kallats att fortsätta som redaktör på deltid från 1.1.2018 tills vidare.

Reserapport. Styrelsen har tagit del av t.f. ungdomssekreterare Edny Fors rapport från Nordiska Inremissionsrådets (NIR) och Nordisk Inre Missions Barn- och Ungdomsråds (NIMBU) konferens i Norge 28–30.8.2017.

Nätportal. Styrelsen har tagit del av t.f. ungdomssekreterare Edny Fors mellanrapport om SLEF:s och LFF:s gemensamma nätportal för ungdomar.

Fiskartorp sålt. SLEF:s lägerområde Fiskartorp i Sundom skärgård, Vasa, som för några år sedan drabbades av en svår vattenskada, har sålts till Sirpa Leinola-Schöring, Sundom.

Testamente I. Styrelsen har med tacksamhet noterat att SLEF:s missionsverksamhet i Kenya ihågkommits i testamentet efter en av SLEF:s medlemmar i norra Österbotten, varigenom drygt 130 500 euro tillfallit Kenyamissionen.

Testamente II. Det testamente efter en person i Nyland som styrelsen redan tidigare noterat, har visat sig innebära att omkring 160 000 euro kommer att tillfalla SLEF:s barn- och ungdomsverksamhet i Kenya.

Bibelöversättare. Styrelsen har beslutat anställa missionär Magnus Dahlbacka för år 2018 som bibelöversättningskonsult anknuten till Wycliffe Raamatunkääntäjät ry (WRK). Inom ramen för sin anställning gör Magnus Dahlbacka också besök i församlingar och SLEF:s avdelningar, bland annat för att informera om sådana bibelöversättningsprojekt som han är engagerad i.

Avslutad tjänstgöring. Klippans husfar Ron Lönnqvist har sagt upp sig från sin tjänst från 30.9.2017. Styrelsen har framfört ett varmt tack till Ron Lönnqvist för hans helhjärtade insats som Klippans husfar under fem år och uttalat förhoppningen att han också i fortsättningen på olika sätt vill vara verksam i evangeliets tjänst genom Klippan.

Vägdonation. SLEF har med tacksamhet emottagit besittningsrätten till ett vägavsnitt vid Bodbacka bönehus, Övermark, som har donerats till SLEF av Helge Bodbacka.

Fortsatt tjänstgöring. Styrelsen har kallat Tua och Torsten Sandell till en ny tvåårig arbetsperiod i Främre Asien från hösten 2018. Under våren och sommaren 2018 kommer de att vara i resetjänst på deltid i hemlandet.

Förtroendeorgan. Styrelsen har utsett medlemmarna för år 2018 i ett antal förtroendeorgan inom SLEF samt SLEF:s representanter i ett antal andra organ och ett antal fastighetsbolag.

Nya missionärer. Styrelsen har kallat de tidigare Kenyamissionärerna Chamilla och Kristian Sjöbacka, Övermark, till en tvåårig arbetsperiod i Kenya från början av år 2019.

Evangeliska Centret (EC) i Vasa. Styrelsen har för SLEF:s del godkänt ett intentionsavtal mellan SLEF och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) angående fördelningen av ägande och ansvar inom ett ömsesidigt fastighetsbolag Fastighets AB Evangeliska Centret vid Korsholmsesplanaden 2 i Vasa. I enlighet med intentionsavtalet ska SLEF erlägga ett sammanlagt teckningspris om 750.000 euro för de aktier som SLEF tecknar i bolaget. SLEF:s aktier berättigar till besittningen av dels hela den nybyggda samlingssalen (158,5 m2), dels hela första våningen i den så kallade kursgården (203,5 m2), sammanlagt 362 m2. Efo ska besitta 1.474 m2, medan de allmänna utrymmena i bolaget utgör 802 m2. De totala utrymmena i EC uppgår till 2.638 m2. Inkomsterna från försäljningen av lägerområdet Fiskartorp (se ovan) ska utgöra en delfinansiering av SLEF:s andel av EC, likaså inkomsterna från en kommande försäljning av Luthersalen i Vasa.

Ekonomisk mellanrapport. Styrelsen har tagit del av ekonomichefens ekonomiska mellanrapport för perioden 1.1–31.8.2017.

Årsfesten 2018. Till gästtalare vid SLEF:s årsfest 28.6–1.7.2018 i Terjärv har kallats missionssekreterare Jonny Bjuremo, ELM-BV, Sverige.

SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.

Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse sammanträder nästa gång 25.11.2017. Preliminära datum för styrelsens sammanträden under år 2018 är 12.1, 24.3, 5.5, 22.9 och 24.11.2018.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare