Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträden 25.11.2017 i Helsingfors och 12.1.2018 i Vasa:

Konstituering. SLEF:s styrelse har till sin ordförande för år 2018 valt Ingvar Dahlbacka, till viceordförande Tomas Klemets och till sekreterare Göran Stenlund.

Donationer. En donation på 5 000 euro har av en person i sydvästra Finland getts till SLEF:s missionsarbete. En donation på 8 500 euro har av en person bosatt utomlands getts till SLEF:s missionsarbete, och därtill en lika stor summa till gatubarnen i Kitale, Kenya, via SLEF.

Nya medlemmar. Styrelsen har antagit tre nya medlemmar i SLEF.

Dagtraktamenten och km-ersättning. SLEF:s dagtraktamenten uppgår till 60 % av statens skattefria dagtraktamenten och km-ersättningen till 80 % av statens skattefria km-ersättning. Under år 2018 innebär detta för SLEF:s del att fullt dagtraktamente utgör 25,20 euro, deldagtraktamente 11,40 euro och km-ersättningen 0,336 euro/km.

Ny hemlandsledare från 1.8.2018. Styrelsen har kallat pastor Tomas Klemets, Vörå, till ny hemlandsledare för SLEF från 1.8.2018, då SLEF:s nuvarande hemlandsledare Albert Häggblom övergår till tjänsten som SLEF:s verksamhetsledare.

Fortsatt vikariat. T.f. ungdomssekreterare Edny Fors har kallats att fortsätta som vikarie för ungdomssekreterare Maria Forsblom under perioden 1.8–24.11.2018.

Digitaliseringsgrupp. Styrelsen tillsatte år 2015 en arbetsgrupp med uppgiften att till digital form överföra predikningar som under det senaste halvseklet hållits i olika SLEF-sammanhang. Efter förändringar i gruppens sammansättning består den av Birgitta Sarelin (sammankallare), Bengt Strengell och Sven-Olof  Sundstedt.

Tillstånd för penninginsamling. Polisstyrelsen har för femårsperioden 1.1.2018–31.12.2022 beviljat SLEF tillstånd för penninginsamling i hela landet med undantag av Åland (där Ålands landskapsregering beviljat SLEF ett separat tillstånd). Tillståndets nummer är RA/2017/1164.

Stiftskollekter. Kyrkostyrelsen har beviljat SLEF:s missionsarbete två officiella stiftskollekter under år 2018, Palmsöndagen 25.3 och Reformationsdagen 21.10. Därtill ska till SLEF:s barn- och ungdomsarbete insamlas en kollekt på valbar helgdag enligt församlingarnas eget önskemål.

Medarbetardagar. SLEF:s medarbetardagar 2018 ordnas 17–19.8.2018 på lägerområdet Klippan.

Reserapport. Styrelsen har tagit del av ekonomichefens rapport från tjänsteresan till Kenya 1–12.10.2017.

Samarbetsavtal. Ett förnyat, femårigt samarbetsavtal har ingåtts mellan SLEF och den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya, ELCK.

Konsultation. Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka, EELC, håller sin första gemensamma konsultation med sina samarbetsparter ELM-BV och SLEF den 16–17 mars 2018. SLEF representeras vid konsultationen av verksamhetsledaren och missionsledaren, som före konsultationen besöker SLEF:s missionsfält i Kenya för att planera det framtida arbetet med samarbetsparterna och missionärerna.

Koordinator för Klippan. Styrelsen har godkänt en ny organisationsmodell för lägerområdet Klippan. Som koordinator för Klippan under år 2018 har styrelsen anställt PM Jan Åbacka på 40 % deltid på årsbasis.

Reformationsresa. Styrelsen har kallat Ingvar och Jakob Dahlbacka till reseledare för en reformationsresa till Tyskland i augusti 2018.

Budget. Styrelsen har fastställt SLEF:s budget för år 2018.

Festskrift. Styrelsen har utsett Ingvar Dahlbacka till redaktör för en festskrift/historik inför SLEF:s 100-årsjubileum år 2022.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2018 är 24.3, 5.5, 22.9 och 24.11.2018.

Göran Stenlund,
styrelsens sekreterare