Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 24.3.2018 i Helsingfors:

Nya medlemmar. Styrelsen har antagit tio nya medlemmar i SLEF.

TV-serie. Jakobstads TV, med Fredrik Sandberg i spetsen, har producerat en TV-serie från SLEF:s årsfest 2017 i Vörå. Serien omfattar ett tiotal program á ca 50 minuter. Från mars månad 2018 har programmen sänts av lokal-TV-kanalerna Jakobstads TV, Kristinestads TV och Malax TV. Programmen är också tillgängliga på Malax TV:s webbplats www.malaxtv.fi/videoarkivet.

Bidrag. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har beviljat SLEF ett understöd om 4 000 euro för anordnande av lägerverksamhet för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer i Österbotten, Nyland och på Åland under sommaren 2018. Projektet med att framföra musikmässan ”Gloria” i Vasa på påskdagen 2018 har beviljats 500 euro från KulturÖsterbotten och 3.000 euro från Svenska Kulturfonden. SLEF-Media har för utgivningen av Åke Lillas bok ”I apostlarnas fotspår” erhållit 500 euro från Granholms stiftelse och 1.000 euro från FILI / Delegationen för den svenska litteraturens främjande.

Verksamhetsberättelse. Styrelsen har godkänt verksamhetsberättelsen för år 2017. Bokslutet för år 2017 har godkänts för revision.

Sommararbetare. SLEF:s ledningsgrupp har utsett SLEF:s sommararbetare 2018 och de sommaranställda på lägerområdena Fridskär och Klippan.

Minnesfond. Styrelsen har ur Fride Häggbloms minnesfond beviljat ett bidrag för anskaffning av musikinstrument till Efo och SLEF samt ett bidrag för inspelning av en skiva med Lutherkvintetten.

Reserapport. Styrelsen har tagit del av missionsledningens rapport från tjänsteresan till Kenya och Etiopien 3–19.3.2018.

Grundavtal om mission. Evangelisk-lutherska kyrkans sju officiella missionsorganisationer, bland dem SLEF, har sedan år 2013 ett grundavtal om mission med kyrkan. Styrelsen har för SLEF:s del godkänt en uppdaterad version av grundavtalet.

Förnyade datasystem. Datasystemen för SLEF:s ekonomiförvaltning anskaffades för nästan 20 år sedan. Trots kontinuerliga uppdateringar finns det en risk för att vissa äldre programdelar snart inte längre är kompatibla med varandra. Därför har styrelsen beslutat om en totalförnyelse av datasystemen.

Missionärsbostad. Enligt planerna reser Chamilla och Kristian Sjöbacka ut som SLEF:s missionärer från år 2019. De kommer att vara bosatta i Kisumu i västra Kenya och arbeta inom stadsmission. SLEF har överenskommit med Sley om att hyra grannlägenheten till Rut Åbackas lägenhet i Kisumu av Sley som bostad för Chamilla och Kristian Sjöbacka.

Evangeliska Centret. Styrelsen har beslutat att för SLEF:s del godkänna avtalen med Efo om bildandet och skötseln av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag med namnet ”Fastighets Ab Evangeliska Centret i Vasa”. Avtalen, som uppgjorts med juridisk hjälp av advokat Stefan Wikman på Advokatbyrå Roschier, undertecknades 4.4.2018 av SLEF och Efo. Enligt avtalen utgör SLEF:s aktier 17,58 % av bolagets aktier och berättigar till besittning av hela festsalen och hela första våningen i kursgården, totalt 369 m2.

Dataskyddsdirektiv. SLEF:s anställda har deltagit i olika kurser om EU:s nya dataskyddsdirektiv, som reglerar hanteringen av personuppgifter och träder i kraft 25.5.2018. Styrelsen har gett de anställda i uppdrag att hålla sig ajour med tolkningarna och tillämpningarna av det nya direktivet och vidta behövliga åtgärder.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2018 är 22.9 och 24.11.2018.

Göran Stenlund,
styrelsens sekreterare