Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 22.9.2018 i Vasa:

 • Konstituering. Maria Boström valdes till styrelsens viceordförande och Albert Häggblom till styrelsens sekreterare för resten av år 2018.
 • Nya medlemmar. Styrelsen har antagit fyra nya medlemmar i SLEF.
 • Ingående av äktenskap. Missionär Ingrid Mutai (f. Jern) har ingått äktenskap med Ezra Mutai 19.5.2018.
 • Evangeliskt Forum. Överläggningsdagen Evangeliskt Forum kommer att ordnas vid Evangeliska Centret 19.1.2019.
 • Ekonomisk mellanrapport. Styrelsen tog del av en ekonomisk mellanrapport för tiden 1.1–31.8.2018.
 • Evangeliska Centrets invigning. Styrelsen tog del av en rapport över Evangeliska Centrets invigningshelg 1­–2.9.2018.
 • Ny distriktssekreterare. Styrelsen har kallat Anna Dahlbacka till distriktssekreterare för SLEF Norra på 50 % deltid för tiden 1.10.2018­–31.7.2019.
 • Klippan, ny personalbostad. Styrelsen ställer sig positiv till förnyande av fastighetsbeståndet på Lägerområdet Klippan och till inlämnandet av ansökan om undantagslov för en ny personalbostad. Styrelsen fastställde också ett kostnadstak för en ny personalbostad.
 • Missionsanslag. Noterades att Esbo kyrkliga samfällighet tilldelat SLEF:s missionsarbete budgetanslag för år 2018.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Medlemmar i SLEF:s organ år 2019. Styrelsen har utsett medlemmar och representanter till ett antal förtroendeorgan, redaktioner och fastighetsbolag för år 2019.
 • Nytt ekonomisystem i SLEF. SLEF har slutit ett avtal med Visma NETVISOR / Nooga Ab Oy om ett nytt ekonomisystem för SLEF.
 • SLEF:s årsfest och missionsfest 2019. Styrelsen gav sina synpunkter inför planeringen av SLEF:s årsfest i Kristinestad 27–30.6.2019 och SLEF:s missionsfest i Purmo 2–4.8.2019.
 • SLEF:s årsfest och missionsfest 2020. Styrelsen fastslog tidpunkten för SLEF:s årsfest till 25–28.6.2020 och för SLEF:s missionsfest till 7–9.8.2020, samt beslöt om vem som ska tillfrågas om värdskapet för dessa fester.
 • Redaktörer för Sändebudet. Styrelsen har utsett redaktörer för Sändebudet år 2019 enligt följande: Jakob Dahlbacka ansvarig utgivare, David Forsblom huvudredaktör, Brita Jern biträdande redaktör, Beatrice Nyholm annonsredaktör, Ann-Sofi Bäck textbearbetare och Ove Lillas, Crealio Design, layout.
 • Försäljning av Nyby bönehus, Petalax. Styrelsen har gett ekonomiledningen i uppgift att verkställa beslut av medlemsmöte om försäljning av Nyby bönehus i Petalax. En informations- och andaktsstund ordnas i bönehuset den 16.11.2018 kl. 19.00.
 • Försäljning av skogsskifte, Terjärv. Styrelsen har gett ekonomiledningen i uppgift att verkställa beslut av medlemsmöte om försäljning av ett skogsskifte, Forsgård, i Terjärv.
 • Digitalisering av gamla predikningar. En predikodatabas med digitaliserade predikningar från det senaste halvseklet håller på att uppgöras. Styrelsen gick in för att materialet görs tillgängligt mot anhållan till SLEF:s ledningsgrupp.
 • SLEF:s kommunikationsstrategi. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till kommunikationsstrategi som också ska inbegripa en mediastrategi.
 • Sammanträdesplan. Styrelsen sammanträder nästa gång 24.11.2018. Preliminära datum för SLEF:s styrelsesammanträden år 2019 är 18.1, 23.3, 18.5, 21.9 och 23.11.2019.

Albert Häggblom

styrelsens sekreterare