Ordforandeklubba-0För att fungera väl bör varje organisation ha en grupp beslutsfattare som bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Gruppen kan kallas styrelse, direktion, råd, ledningsgrupp, ledarteam eller ha någon annan lämplig benämning. I fortsättningen används här benämningen styrelse.

Informerad

En styrelse ska vara informerad. Styrelsens medlemmar ska för utomstående kunna förklara och tala för organisationen. Det innebär att styrelsemedlemmarna bör göra sig förtrogna med
   • organisationens mål och visioner
   • organisationens verksamhet
   • vilka som leder arbetet och utför det
   • det finansiella läget
   • redovisningssystemet
   • de administrativa rutinerna
   • vilka som ansvarar för större beslut

Engagerad

En styrelse ska vara engagerad. Det innebär att styrelsemedlemmarna bör
   • närvara regelbundet vid styrelsens möten
   • delta i överläggningar och beslutsfattande
   • be för organisationen och dess ledare och medarbetare
   • understöda organisationen finansiellt och på andra sätt

Ansvarskännande

En styrelse ska vara ansvarskännande. Det innebär att styrelsemedlemmarna bör
   • vara medvetna om att de bär det yttersta ansvaret för organisationen
   • vara beredda att träda till och bidra till att lösa problem som dyker upp

Stabilitet, riktning och förtroende

En styrelse som är informerad, engagerad och ansvarskännande
   • ger stabilitet åt organisationen
   • bidrar till att organisationen kan hålla kursen mot sina mål och visioner
   • upprätthåller förtroendet för organisationen och dess ansvarsstruktur

Beslut

Normalt kan inga större steg framåt tas i en organisation förrän styrelsen har fattat beslut i respektive ärende. Sådana större beslut kan gälla till exempel
   • finansiella frågor
   • anställningar
   • vem som fattar beslut om vad
   • vem som utför vilka uppgifter
   • vilka rapporter som ska uppgöras etc.

Kommittéer och arbetsgrupper

En styrelse kan ofta underlätta arbetet i en organisation genom att utse kommittéer eller tillsätta arbetsgrupper för specifika uppgifter. Därvid är det viktigt att precisera kommitténs eller arbetsgruppens uppgifter och den tidsperiod inom vilken de förväntas vara klara.