Lina Sandell

1. Hemma, hemma får vi vila efter slutad kamp och strid. Hemma, hemma hos vår Fader väntar oss en evig frid. Därför glatt framåt nu, vänner, löftesordet sviker ej, och vi kämpar inte heller för ett ovisst mål, o nej!

2. Målet ligger ju framför oss, vägen dit är ej så lång, fast den går i djupa dalar och i mörker mången gång. Jesus slagit sig igenom, o, vad tröst för oss däri! Genom honom som har segrat övervinner också vi.

3. Litet mera eller mindre utav jordens nöd och lust, det betyder ju så föga när vi hunnit hemmets kust. När vi frälsta ser tillbaka på vårt korta vandringståg, vad betyder det om solsken eller moln däröver låg?

4. Hemma får vi ändå vila, vila ut i Jesu famn efter alla vedermödor både med och utan namn. Där skall ingen fruktan vara, ingen oro, ingen nöd, ingen frestelse och plåga, inga tårar, ingen död.

5. O, så låt oss ej förtröttas, låt oss medan än är tid verka Herrens verk på jorden, om än under mycken strid! Ty på mödan följer vilan som en ljuvlig nådelön, och vårt verk är ej förgäves, då ju Herren hör vår bön.

6. Hemma, hemma får vi vila! Låt det bli vårt fältrop här, medan striden ännu varar, ja, när den som hetast är. Låt oss ropa till varandra, var vi möts, vad än oss sker: Hemma, hemma får vi vila! Vad kan vi då önska mer?