Joël Blomqvist

1. Gud, ditt barn jag är och vill dig i tro helt höra till. Jag min hela levnadsdag offra vill dig till behag.

2. Jesus, du som dog för mig, kropp och själ jag ger åt dig. Bryt min egen vilja ned, som du vill i allt mig led!

3. Du är livet i mitt liv. Av din fullhet allt mig giv! Gör mig ödmjuk, tålig, mild, var i allt min förebild!

4. Fyll mig med din Ande god! Ge mig visdom, kraft och mod att nu, medan dag det är, verka för dig, Herre kär!

5. O, du min Immanuel, helga mig till kropp och själ, så att jag ostrafflig må kunna sist för tronen stå!