Johan N. Brun
Lina Sandell

1. Hos Gud är idel glädje! Här trycker mången nöd, här får jag ofta sucka och äta tårars bröd. Här blandas fröjd och smärta för Herrens Jesu brud, men där skall så ej vara, ty glädjen bor hos Gud.

2. Här har jag ej mitt hemvist, här bor jag blott i tält, men hem till himlens glädje har jag min vandring ställt. När världen ler och lockar, jag skådar mot den borg där jag skall bo för evigt och glömma all min sorg.

3. Jag vill med dem ej byta som här sin del utfår. Nej, hellre jag med tårar den ädla säden sår, blott jag med fröjd får skörda en gång vid vägens slut, då världens dårar tagit sin hela fröjd förut.

4. Mitt hopp för evigheten är byggt på säker grund. Må korset gärna trycka ännu en liten stund! Snart ingen sorg skall vara och ingen klagan mer, då jag med ohöljt öga min Jesus evigt ser.