Text:  Lina Sandell

1. Välkommen till fattiga hjärtan, / du ärans konung och Gud! / Nu viker den hopplösa smärtan, / nu tystnar vår klagans ljud.

2. Nu stillar sig tårarnas flöden, / nu viker mörker och natt, / då livet tillintetgör döden, / och ljuset oss hälsar glatt.

3. Det folk som i mörker försmäktar / skall finna frälsningens råd, / och själen som ingenting mäktar / skall frälsas av idel nåd.

4. Han liv och förlossning oss bringar, / vår vän, barmhärtig och god. / Han synden och döden betvingar / och offrar för oss sitt blod.

5. Välkommen, o Jesus, till jorden, / kom till oss alla nu in! / Vår Frälsare är du ju vorden, / så gör mig blott helt till din!

6. Tag bort det som står dig i vägen, / gör rum i hjärtat för dig! / Du går ju så nådig och trägen / och kallar på mig – ja, mig.

7. Så låt mig för evigt få bliva / ditt djupa lidandes lön! / Ja, måtte ditt amen du giva / åt denna mitt hjärtas bön!