Evangelium-guds-kraftArtikelförfattare: Bengt Blom, Bengt Djupsjöbacka, Gun Erikson, Brita Jern, Åke Lillas, Ole Nordström, Majen Norrholm, Iris Sandberg, Birgitta Sarelin, Benita Stenlund, Bengt Strengell m.fl.
Pris: 24,50 €
Sidantal: 208
Bilaga: CD-skiva
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-61-4

Historien om Jeppolägret

Jeppolägret/Missionsfesten har hållits i 60 år. Det kunde knappast någon ana, när man första gången samlades till missionsläger i Jeppo bönehus under den andra veckan i augusti 1956, mellan ”höjbärgasi och skärasi”.

Lägret pågick då från onsdag till söndag och riktade sig främst till de unga. Deltagarantalet var stort och dagarna blev välsignade. Vid lägrets slut var man ense om att man ville samlas igen vid samma tid följande år. Under årens gång har programmet småningom utvecklats och förändrats så att det numera riktar sig även till barn och äldre personer, ja till alla.

Nu har man sammanställt en bok, som beskriver de sextio åren. Bokens titel, Evangelium – Guds kraft, har ett par gånger varit lägrets motto. Boken är sammanställd av en redaktionskommitté och en lång rad skribenter medverkar i den omväxlande och innehållsrika boken. Birgitta Sarelin står för den största delen av innehållet och redogör för missionslägrens programupplägg, talare och praktiska arrangemang.

I bönehuset
Hon beskriver hur Jeppoborna under de första åren, när hela lägret hölls i bönehuset, lagade maten under enkla förhållanden i bönehusets kök och med en stor vedeldad kokgryta på bönehusets gård. Vattenledning eller avlopp fanns inte.

När deltagarantalet växte år från år, måste kvällssamlingarna flyttas till andra lokaler, först till ungdomslokalen i Silvast och sedan till Jeppo kyrka. Vid kyrkan serverades lördagens kvällskaffe första gången under bar himmel vid bord som karlarna i Jeppo i all hast spikat ihop. Och kaffevattnet – det kokades i en grundligt rengjord fähusgryta i Sarelins fähus, några hundra meter från kyrkan. Man får verkligen lyfta på hatten för jeppoborna som med stort engagemang och beredvillighet har åtagit sig de praktiska arrangemangen!

Många är de som medverkat med tal, sång och annat program. Två talare presenteras mer utförligt, nämligen kantor Joseph Persson från Skåne och militäröverste Jarl Jarkka. Under de första åren hölls det största antalet predikningar och bibelstudier av dem. Med boken följer en CD med var sin predikan av de bägge gästtalarna. I boken ingår även predikningar av Anders-Gustav Stjernberg och Helge Hildén.

Evangeliet och missionen i centrum
Missionen har alltid varit ett centralt ämne under lägren, den första tiden kanske mest som ett bekymmer över att man inte längre kunde sända missionärer till Japan. Därför var det med glädje och engagemang man gick in för missionen i Kenya, när de första missionärerna kunde sändas dit år 1963.

Samtidigt stimulerades hemlandsverksamheten av att den yttre missionen igen kom igång. Många är de missionärer som berikat programmet med sin närvaro och insats, tillsammans med kenyanska och andra utländska gäster som deltagit. Det viktigaste i programinnehållet har alltid varit förkunnelsen av Kristi evangelium om frälsning för alla folk.

I programmet har även rymts diskussioner, samtal, frågelåda och föredrag samt mycket sång och musik av varierande slag. Den första tiden hörde det till att lägersträngbandet sjöng under lägerledaren Ingmar Skatas ledning, medan lägerkören leddes av Adéle Lundvik.

Utlokalisering
Missionslägren hölls årligen i Jeppo under en lång följd av år. Senare började lägren under vissa år hållas på andra orter. Då övergick man småningom till benämningen Missionsfest. Lokalbefolkningens arbetsbörda och lägrets välsignelse har på så sätt fått spridas även
till andra orter.

I boken finns många belysande artiklar också av andra skribenter. Inledningsvis ges en tillbakablick av Ole Nordström under rubriken Jeppo förr och nu. Samhället och Jeppobygden beskrivs så som det var på 1950-talet. Mycket har förändrats under de 60 åren! Intressant är att ta del av olika personers lägerminnen och ungdomarnas vittnesbörd, som finns bevarade i skriftlig form.

Förutom den nämnda CD:n innehåller boken även ett stort antal bilder, som illustrerar de olika skedena i lägrets historia. Den som deltagit i lägren kan känna igen många ansikten från gångna tider.

Bengt Forsblom

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guldkorn-2– Fyra skrifter av Fredrik Gabriel Hedberg

Redaktör: Leif Erikson och Brita Jern

Pris: 10,00 €

Sidantal: 116

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-33-1

En inblick i Hedbergs liv och trosuppfattning som berör.

Namnet Fredrik Gabriel Hedberg är säkerligen bekant för de flesta. Jag var själv ganska obekant med denne Hedberg, så därför väntade jag ivrigt på den jubileumsskrift som utlovades av SLEF-Media år 2011. Skriften Guldkorn gavs ut år 2011 med anledning av att det då ått 200 år sedan den evangeliska rörelsens upphovsman föddes. Boken innehåller fyra texter skrivna av Hedberg samt en inledande presentation av författaren. När jag väl hade fått boken i min hand började jag läsa och märkte att boken inte bara ger en inblick i Hedbergs liv och trosuppfattningar, men också förklarade mig och min trosuppfattning i klara och tydliga ord.

Den text som berörde mig direkt, och som också var en aha-upplevelse, var den första, ett brev som Hedberg antas ha skrivit till sina föräldrar för att återge sin version av de händelser och stridigheter som konflikten med pietisterna hade fört med sig. Han beskriver också den andliga kamp som han under 17 års tid gått igenom ända sedan sin ungdomstid. Texten tilltalade mig eftersom jag kan känna igen mig på så många punkter. Många av de svårigheter Hedberg fick utkämpa har jag också stött på och i brevet blir de beskrivna i ord. Ofta kan kristna mer eller mindre omedvetet falla in i ett mönster där vi tror att lagiskt tänkande och en daglig andlig kamp för oss närmare Gud: om vi läser Bibeln och ber dagligen, om vi aktivt går i gudstjänst och bekänner våra synder – då får vi ta emot Guds nåd. Men då har vi tappat fokus. Visst ska vi göra allt detta, men inte i tron att det för oss närmare Gud. Hedberg påminner oss om att Guds nåd inte ges på grund av människans kamp. Istället borde vi ge upp vår egen kamp, inse att vi i oss själva inte kan bli frälsta, och tro på evangeliet att Guds nåd och syndernas förlåtelse ges oss gratis utan att vi kan förtjäna det. Tron är inte ett människoverk, och det behöver vi bli påminda om dagligen.

Jubileumsskriften innehåller också två sändebrev samt en bön som alla är givande och läsvärda. I Sändebrevet från 1869 skriver Hedberg bland annat att trons fasta grund är Guds ord, och inte beroende av känslor, eftersom känslorna är flyktiga. Han skriver att dopet ger oss en fast grund som varken är beroende av våra känslor, erfarenheter eller handlingar, för Gud har utfört sitt nådeverk i oss ”innan vi ännu kunde vänta oss det eller ens ha någon vilja i detta avseende” (s. 81).

Jubileumsskriften är läsvärd för ung som gammal, och jag vill poängtera att den är särskilt läsvärd för de unga. Min läsupplevelse lärde mig mera om min tro och min kristna gemenskap samt gav vägledning i de svåra frågor som möter oss varje dag. Trots att 200 år skiljer oss åt märkte jag att Hedberg kunde förstå mig också om han levde i dag.

Annette Byskata

• Beställ från SLEF-Media via webben ›