Att-alska-Sverige-tillbaka-till-Gud-2– Paulus brev till svenskarna med kopia till Rom

Författare: Bengt Pleijel
Pris: 10,00 € (18,00 €)
Sidantal: 219
Bindning: Mjukband
Förlag: Gaudete Förlag
ISBN: 978-91-86577-22-3

Boken grundar sig på det brev som Paulus skrev till Rom också med tanke på de kristna i vårt land.

Här finns undervisning, tröst, hopp och mycket mer för nordbor som fryser och längtar efter värme. Och för dem som längtar efter strömmar av levande vatten.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bibellasaren-som-forandrade-varlden-2Författare: Rune Imberg
Pris: 6,00 €

Sidantal: 58
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN:

Vi brukar tänka på Martin Luther som ”reformator”, men själv menade han att det är bara Gud som kan reformera kyrkan. Däremot tog han sina kallelser som präst, teologie doktor och professor på stort allvar, och han kunde möjligen se sig själv som ett slags profet. I denna småskrift möter vi bibelläsaren Luther. Först får vi följa hans utveckling som bibelteolog, där han knyter an till en rik kyrklig tradition och samtidigt bryter ny mark. Läran om Sola Scriptura, ”Skriften allena”, får en rad viktiga teologiska konsekvenser. Vi möter även ett par andra sidor av Luther, som idag är mer bortglömda, nämligen bibelöversättaren och bibelutgivaren. Hans bibelöversättning har bidragit till att forma det tyska språket och inspirerat översättningar till en rad andra språk, däribland svenska och finska. Hans insatser som bibelutgivare, vilket innebär att han löste ett problem som var akut redan på 400-talet, har präglat de flesta bibelutgåvor som getts ut sedan 1530-talet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

den-kyrka-vaxer-som-2Författare: Carl-Erik Sahlberg
Pris: 9,00 €
Sidantal: 50
Bindning: Häftad
Förlag: Semnos Förlag
ISBN: 978-91-88771-48-3

I häftet, Den kyrka växer som …, kommer vi att bekanta oss med fem expansionsperioder i kyrkans historia och vi ska fråga de rörelser som var en aktiv del i den expansionen vilka vägar de använde för att växa.

Dessa fem expansionsrörelser ska sedan ge oss nio egenskaper om hur man utifrån missions­historiens erfarenheter kan få domnande och döende församlingar att växa. 

Med samtalsfrågor. 

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Finna-Gud-finna-sig-sjalv-2Författare: Fredrik Brosché
Pris: 7,50 €

Sidantal: 62
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 978-91-984098-6-4

Varje människa längtar efter att finna sig själv. Bli äkta och förverkliga det som hon ytterst är ämnad att vara. Denna dröm har Gud väckt i oss eftersom vi är skapade till Hans avbild. Som den store Fiskaren använder Gud vår längtan för att få oss på kroken. Sakta och ömsint brukar Människofiskaren vinda in oss med sin långa fiskerev. Han drar mig med kärlekens lina i kallelsen och jag känner att jag höjs uppåt.

Ljuvliga upplevelser av närhet, ljus och ledning kan krydda hungern efter Gud än mer. Men med sin rev vevar Gud också in mig i själens mörka natt. Det sker då Guds ljus faller över mina onda tankar, min ingrodda självcentrering i mitt gamla själv och jag trycks ner mot botten. Min tro på mig själv dödas. Jag kan öppna mig för bottenbrodern Kristus och uppstå i själens ljusa dag genom tro på hans ord. När jag hittar Gud hittar jag också mitt autentiska jag.

Denna livsförvandling är det nav som Luthers spiritualitet kretsar kring. Den bekräftas och berikas av den andliga uppmuntran som Nådens ordning ger. Den samlingen av själavårds-erfarenheter är värdefull än idag genom att den slår vakt om omvändelsen och det sanna självförverkligandet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Fralsningens-ord-2– Bibel och evangelium i John Stotts teologi

Författare: Per-Axel Sverker
Pris: 26,00 €
Sidantal: 474
Bindning: Inbunden
Förlag: Libris Förlag
ISBN: 978-91-7387-930-9

Den evangelikale teologen John Stott har betraktats som en av 1900-talets kyrkofäder. Hans teologi har format miljontals människors tro och liv. Genom sin fokusering på Bibelns och korsets centrala ställning har han vitaliserat den världsvida evangelikala rörelsen. Bibelsynen och frälsningsläran är därför huvudfrågorna i den här boken. Här beskrivs också hur Stott presenterade teologin i den moderna kontexten. Stott var angelägen om en helhetssyn på kristen tro med intresse för både Bibeln och världen. I ett slutkapitel görs en jämförelse med postmodernt och pentekostalt tänkande.

John Stott arbetade först som präst i London men senare som föreläsare i över hundra länder. Han var en drivande kraft bakom en mängd organisationer, bland annat Lausannerörelsen. Hans inflytande byggde på böcker i miljonupplagor men också på en personlig karaktär i enkelhet och ödmjukhet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guds-tio-bud-HA-2Författare: Hans Ahlskog
Pris: 1,00 (3,50 €)
Sidantal: 24
Bindning: Häftad
Förlag: Logos Förlag
ISBN: 978-952-93-1336-5

En genomgång av Guds tio bud, som genom århundraden varit grundvalen för det väsentliga samhället och som genom Martin Luthers Lilla katekes blev våra förfäders värdegrund.

Har de någon aktualitet i dagens värld ? Gäller de oss ?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guds-vanliga-halsningar-2– En inblick i kristen tro

Författare: Markus Hector
Pris: 40,00 €
Sidantal: 357
Bindning: Mjukband
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7580-688-4

Guds vänliga hälsningar är en undervisande bok, men bär också på en uppmaning att stanna upp och glädjas över den omsorg som Gud visar oss människor. Den fond är mörk mot vilken Bibeln tecknar räddningen i Kristus. Men ur mörkret lyser hoppet fram. Skapelsens under, Jesus kärlek, den heliga Andens gemenskap och löftena om liv bortom graven vittnar om en innerligt god Gud.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Gudstjanstskolan– Varför gör vi som vi gör?

Författare: Cay-Håkan Englund
Pris: 10,00 €
 (24,50 €)
Sidantal: 168

Bindning: Inbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-49-2

Gudstjänstskolan behandlar gudstjänstens olika moment och annat som hör ihop med gudstjänstfirandet. Författaren ger konkreta förklaringar till varför vi gör som vi gör. Författaren behandlar också gudstjänstens miljö, alltså kyrkorummet och kyrkotextilierna, samt söndagen och kyrkoåret.

Gudstjänstskolan hjälper oss att bli medvetna och nyfikna gudstjänstfirare. Gudstjänsten är inte ett skådespel som några utför. Den som sitter (eller står!) i bänken är inte en passiv åskådare. Vi är alla kallade att tillbe i Ande och sanning, att bära fram oss själva som ett levande offer i lovsång till vår Gud. Vi deltar i gudstjänsten och bidrar på så sätt till den levande gemenskapen inför Guds ansikte. Vi behöver inte förstå allt eller vet allt för att fira en meningsfull gudstjänst, men gudstjänsten kan bli rikare om vi vet varför vi gör det vi gör.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Ignatiansk-och-luthersk-andlig-vagledning-2– Likhet och olikhet

Författare: Fredik Brosché
Pris: 6,00 €

Sidantal: 67
Bindning: Mjukband
Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 978-91-984098-3-3

Många kristna har inspirerats av Ignatius av Loyolas Andliga övningar till att mer leva sig in i bibeltexterna med alla sinnen, känslor och all fantasi. De råd som upplevts som praktiskt användbara har man tagit till sig. Sedan har man gått förbi de anvisningar som känts mer tidsbetingade. Eftersom det som vi är ense om har prioriterats, utgör det urvalet ett slags Ignatius light. 

Men reformationen på 1500-talet uppstod eftersom det faktiskt fanns en väsentlig oenighet om rättfärdiggörelseläran. Under kurserna i ignatiansk vägledning brukar dock den teologiska frågan om skillnaden inte väckas. Därför har många i mötet med Ignatius teologi idag trott att enighet föreligger. Eller så har man bara blivit förbryllad: Vad har det blivit av olikheten gentemot evangelisk teologi?

Författaren till denna skrift har under många år deltagit i ignatiansk vägledning och genomgått dess utbildning för andliga vägledare. Han vittnar om hur han och andra genom de Andliga övningarna mer engagerat hela sin varelse i läsningen av Skriften. 

Tesen i denna småskrift är denna: Ju mer vi fördjupar oss i de Andliga övningarna, desto mer ser och förstår vi skillnaden mellan å ena sidan ignatiansk och å andra sidan evangelisk-luthersk andlig vägledning, ty den blir knivskarp här.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Inte-sa-bara-2– om reformationen och att vara evangelisk-luthersk kristen

Författare: Daniel Ringdahl
Pris: 19,00 €

Sidantal: 150

Bindning: Mjukband

Förlag: BV-Förlag

ISBN: 978-91-75183-17-6

I Inte så bara beskrivs dels reformationens historiska bakgrund och utveckling, dels dess centrala tankeinnehåll. Boken ger en god introduktion till vad det innebär att vara evangelisk-luthersk kristen idag.

När Martin Luther år 1517 offentliggjorde 95 teserna om den katolska kyrkans avlatshandel var det inte för att svartmåla kyrkan eller förolämpa hennes ledning. Luther efterlyste debatt och såg det som sin plikt att, som präst och lärare, påpeka missförhållanden och kalla kyrkan tillbaka till Skriften. Därför såg han sig som profet och predikant, men det är som reformator han gått till historien.

Att reformera handlar om att göra om någonting så att det kan återgå till att utföra sin huvuduppgift. Martin Luther och de andra reformatorerna betonade att vägen tillbaka för kyrkans del gick via nåden allena, tron allena och Skriften allena.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›