Jern-Brita-10.07.05bSändebudet nr 7 / 2012, ledaren

Brita Jern, missionsledare

Mission och missionsarbete har un­der de senaste åren nått över nyhets­tröskeln. Det har rapporterats om hur mycket av de insamlade missionsmed­len som används till administration på hemmaplan och vilka missionsorgani­sationernas åsikter är i mediala älsk­lingsfrågor.

Men innehållet i missionsarbetet har media inte intresserat sig särskilt myck­et för. Det är inte ens självklart vad folk menar med begreppet mission. Ibland verkar nästan vad som helst rymmas in i begreppet missionsarbete.

Tröja och sockor

Mission är inte detsamma som u-landshjälp. Kristet missionsarbete som förmedlar evangeliet om Jesus Kristus kan hjälpa på ännu fler plan än renod­lat biståndsarbete. En bild från vår egen kropp kan belysa det här.

Under vår pågående nordiska som­mar har vi tidvis fått frysa. Kalla fötter har fått hjälp av varma sockor. Men det finns ett bättre sätt att värma fötterna på än med varma sockor, nämligen genom att klä på sig en eller flera varma tröjor! När de mest centrala delarna av krop­pen blir tillräckligt varma, förs över­loppsvärmen med blodet vidare ut till kroppens perifera delar.

På samma sätt som sockor kan värma kalla fötter, kan enskilda människor få hjälp med olika saker via utvecklings­arbete. Men på samma sätt som en varm tröja vida överträffar sockor när det gäller kalla fötter, är den hjälp som lö­ser människans innersta problem vida överlägsen all annan form av hjälp.

Ett förvandlat liv åstadkommer mycket. Jämför till exempel en brusten relation med en förlåten och upprättad relation. En störd relation förpestar hela tillvaron. Vi mår dåligt, vi dräneras på all energi och humöret åker i botten. Vilken skillnad, när relationen sedan helas! Då går livet lätt, vi tar oss an nya saker med gott humör och ser ljust på tillvaron.

Likadant är det, när vår brustna re­lation till Gud återställs. Bibeln lär oss nämligen att vårt grundläggande pro­blem är synden. När vi får höra att den synd som vi var intrasslade i är förlåten genom Jesus Kristus, blir vi befriade och glada. Mörker förbyts i lättnad och hopp. Hela livet får nytt ljus. Stora stö­testenar upplevs som överkomliga. En­ergin räcker till så mycket mer än förr, ja, till och med jobbiga relationer kan man fördra.

Jesu kärlek förvandlar

Det hjärta som har mött Guds kärlek i Jesus Kristus är förvandlat. Det förun­derliga är, att samtidigt som evangeliet löser vårt största problem, så får vi på samma gång hjälp med mycket annat i livet. Det är värmen från den tjocka trö­jan som når kroppens övriga delar. Guds kärlek flödar över.

Det finns många exempel på detta från missionsfältet. En person som är aidssjuk möter Guds kärlek i Jesus Kris­tus. Han eller hon blir visserligen inte frisk, men hoppet om det eviga livet ger mening åt den tid som är kvar. De yttre förhållandena har inte förändrats, men ändå känns tillvaron, och till och med framtiden, lättare.

Detta ser vi i arbetet med att för­medla evangeliet. Den som varit fångad i förödande traditioner får genom Guds kärlek i Kristus Jesus kraft att fly ur sin situation. Rädslan är borta, det plågade sinnet kan slappna av och lita på Gud.

Samma sak upplever vi i arbetet med helande av sår efter etniska konflikter. Den som får kasta av sig sitt bagage av våld, konflikter och hat vid Jesu kors blir förlåten. Älskad och upprättad som Guds barn förmår han eller hon sedan försona sig med sin förut så hatade granne.

Mer än ett knippe hjälpinsatser

Missionsarbetet handlar inte bara om ett knippe hjälpinsatser. Mission är omsorgen om att människor ska få möta Guds kärlek i Kristus Jesus. Mission är vetskapen om att ett sådant möte för­vandlar inte bara hjärtat utan hela livet. Perspektivet blir ett annat, tyngdpunk­ten i livet förflyttas, nya sidor av tillvaron visar sig. Den osynliga vandringen med Gud har börjat, vandringen där hjärtat är i himlen och fötterna på jorden, ända tills den dag då både hjärta och fötter för alltid får vila ut i Jesu famn.