Jern-Brita-10.07.05bSändebudet nr 1 / 2013, ledaren

Brita Jern, missionsledare

SLEF:s Kenyamission fyller i år 50 år. Vad ser vi när vi blickar bakåt, och vad ser vi när vi blickar framåt?

År 1963 hade SLEF tidigare varit med om att bedriva missionsarbete i Japan i närmare 60 år. Japanmissionen hade dock för SLEF:s del kommit till ett vägskäl, där vägen österut mer och mer liknade en återvändsgränd. I stället för att fortsätta i öster vände sig SLEF därför söderut.

SLEF:s uppgift i Afrika kom via Sverige. Det svenska missionssällskapet Bibeltrogna Vänner hade sedan ett antal år tillbaka verkat i Kenya, men upplevde att de inte ensamma förmådde möta alla behov som där fanns.

Via personkontakter fick SLEF en kallelse att komma till Kenya och bistå svenskarna i deras missionsarbete. Eftersom Japanmissionen stampade på stället, togs kallelsen från Kenya emot med öppna armar. Detta är bakgrunden till att just Kenya så småningom kom att bli en kär bekantskap för många i Svenskfinland, inom Evangeliföreningen och inom församlingarna i Borgå stift.

49 missionärer på 49 år

Fram till år 2013 har SLEF sänt ut 49 missionärer till Kenya. Till en början verkade missionärerna inom traditionella missionsuppgifter som skola, sjukvård och evangelisation. Småningom tog den lutherska kyrkan i Kenya över församlingsarbetet, medan skolarbetet och sjukvården blev statliga eller privata, ofta med kyrkan som sponsor. För SLEF:s del kom projekt stödda av finska staten också med i bilden. Vattenprojekt, klassrum, utbildningsprogram och yrkesskola är sådant som förverkligats i samarbete med finska staten.

Kenya har under de femtio åren genomgått stora omvälvningar: självständighet, befolkningsökning, aidsepidemi, svält och naturkatastrofer. SLEF:s missionsarbete har följt kenyanerna i med- och motgång, och försökt möta de behov som uppstått. Nya verksamhetsformer har sett dagens ljus. Aidsrelaterat arbete, freds- och försoningsarbete är ett par exempel på detta.

Arbetet har utvidgats, också på överraskande sätt. Bibelöversättningsprojektet i Samburu kunde ha varit ett bibelöversättningsprojekt som SLEF gått in i var som helst i världen. Att det blev Samburu i centrala Kenya kan ses som en Guds ledning.

Liksom allt annat missionsarbete är också arbetet i Kenya helt beroende av Guds nåd och ledning. Det är ingen självklarhet att Kenyamissionen fått verka i femtio år. Hur snabbt allting kan kastas över ända såg vi år 2008, då nationen Kenya vändes i kaos till följd av oroligheterna i samband med president- och parlamentsvalen. Då fick missionärer lov att evakueras från landet.

Trots femtio års insats ser SLEF ingen orsak att dra sig tillbaka från Kenya. Ännu finns det sådana som inte hört evangeliet om Jesus Kristus, världens Frälsare. Ännu är dörrarna i Kenya öppna. Ännu gäller Jesu missionsbefallning.

Långsiktigt arbete

SLEF:s missionsarbete i Kenya är ett långsiktigt arbete, som framför allt vill ge kenyanerna Guds ord och den förvissning om evig frälsning i Jesus Kristus som ordet kan ge. Samma långsiktighet präglar också den del av missionsarbetet som vill bidra till att ge kenyanerna en drägligare tillvaro. Där är viktiga mål att ge utbildning åt ungdomar och trygghet åt änkor och andra utsatta grupper.

Under åren som gått har vi fått se många exempel på hur Gud har välsignat missionsarbetet i Kenya, även om vi inte kan se den skörd som Gud verkar i människors hjärtan. Vi har fått se människor bli räddade till livet både kroppsligt och andligt. Vi har sett ungdomar få en plats och ett sammanhang, vi har sett föräldrar byta bort öldrickande för att i stället ta sig an sina barn.

Som människor vill vi gärna mäta våra insatser och se vad vi har åstadkommit, men för Gud är troheten till hans ord avgörande. Evangeliet som skapar tro i oss, för också med sig trohet i de uppgifter som vi fått i Guds rike. Med den tröst som vi gång på gång får av Gud, kan vi i vår tur trösta andra.

Trogna arbetare och understödjare

SLEF har välsignats med trogna arbetare på missionsfältet och med trogna understödjare i hemlandet. Dessa grupper gör ett gemensamt arbete och är lika viktiga.

Kenyamissionens utmaning är att också framöver få ha trogna understödjare och få nya missionärer. Här kan vi uppmuntra varandra. Håll igång samtalet om vad Gud har gjort för oss! Den som har kontakt med barn och ungdomar kan påminna dem om andra folk och länder och peka på vår uppgift som salt och ljus i världen.

Som medkristna kan vi alla uppmuntra dem som bär på en kallelse till missionär. Kanske Kenyamissionen under sitt jubileumsår rentav får se missionär nummer femtio resa ut till Kenya!

Kenyamissionens jubileumsår utmanar oss att troget be för SLEF:s och vår kyrkas missionsarbete i Kenya. Den bästa femtioårsgåvan är en trofast förbön för Guds rikes arbete i Kenya! Ett sådant firande ger välsignelse både i Kenya och här hemma. Då vi tackar Gud för de gångna femtio åren öppnas också våra egna ögon för Gud och hans stora kärlek.

Till sist: Ett stort tack till alla som har gett av sin tid, sina krafter och sina medel till förmån för Kenyamissionen under de gångna åren!