Erikson-Leif-07.06.16bSändebudet nr 2 / 2013, ledaren

Leif Erikson, hemlandsledare

Vart fjärde år ger Kyrkans Forskningscentral på uppdrag av kyrkomötet ut en fyraårsberättelse. Nyligen utkom den svenska översättningen av den senaste fyraårsberättelsen: Utmanad kyrka: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2008–2011.

Utmanad kyrka innehåller mycket intressant statistik som visar bland annat vilket brett kontaktnät de anställa inom kyrkan har med sina medlemmar. Som exempel kan nämnas att klientkontakterna inom diakonin år 2011 var 591 000. Samma år deltog 86,2 % av 15-åringarna i konfirmandundervisningen, medan motsvarande siffra för Sverige då var nere i 32 %.

Talande statistik

Det nästsista kapitlet Väckelserörelser och organisationer innehåller många intressanta uppgifter, som jag tror att de som är anknutna till någon väckelserörelse gärna tar del av. Därför följer nu en hel del statistik och siffror.

Vad väckelserörelsernas utbredning beträffar, så hade gammallaestadianerna år 2011 verksamhet minst en gång om året i 69 % av församlingarna. Ungefär lika utbredd var Folkmissionen. Mätt i veckovis verksamhet var den evangeliska rörelsen (SLEY), Folkmissionen och västlaestadianerna ungefär lika aktiva som gammallaestadianerna.

I en undersökning från 2010 framgick att människorna inom väckelserörelserna är aktiva såväl i det privata andaktslivet som i deltagande i kristna gudstjänster och samlingar. Tre av fem som besökte väckelserörelsernas sommarfester deltog i den lokala församlingens verksamhet minst en gång i månaden. Hälften av de aktiva kyrkobesökarna hör till någon väckelserörelse. Bland de anställda och förtroendevalda i församlingarna har många väckelsebakgund.

Av dem som deltog i rörelsernas sommarfester åren 2007–2008 deltog 51 % från Folkmissionen minst en gång i veckan i lokalförsamlingens verksamhet. Motsvarande siffror för dem som deltog i Bibelinstitutets och SLEY:s sommarfester var 40 %. Också det här visar tydligt väckelsefolkets nära anknytning till lokalförsamlingen.
En annan faktor som är gemensam för de flesta väckelserörelser är den aktiva bibelläsningen. Hälften av deltagarna i sommarfesterna uppgav att de läste Bibeln minst en gång i veckan. Över en fjärdedel (28 %) läste Bibeln varje dag. I de flesta rörelserna var daglig läsning av Bibeln till och med vanligare än bland prästerna (23 %).

Omfattandet av kristendomens grundsanningar

Av kyrkans fyraårsberättelse framgår även tydligt att allt färre finländare omfattar de kristna grundsanningarna.

Hur är det då med dem som är aktiva inom väckelserörelserna? År 2011 trodde 49 % av kyrkans medlemmar att Jesus är Guds Son. Motsvarande siffra bland Folkmissionens anhängare var 96 %. Medan endast 44 % av kyrkans medlemmar trodde att Jesus genom sin död försonade människornas synder, omfattade 95 % inom Folkmissionen denna grundsanning.

På frågan om Jesus skall komma tillbaka för att döma levande och döda var skillnaden ännu större: 34 % inom kyrkan mot 93 % inom Folkmissionen. Dessa siffror talar sitt tydliga språk om i vilka kretsar den kristna trons innehåll förnekas och var den omhuldas och bevaras.

Efter dessa jämförelser dras följande tänkvärda slutsats: ”Medlemskap i religiösa rörelser förefaller således utgöra ett kollektivt stöd för individens religiositet såväl i fråga om deltagandet i verksamheten som i privat religionsutövning och förbundenheten till dogmerna.”

Äkta kyrklighet

Utmanad kyrka innehåller mycket intressant läsning. När man tar del av kapitlet om väckelserörelserna och kyrkan stärks man i övertygelsen att väckelserörelsernas folk är kyrkliga i ordets rätta bemärkelse.

Väckelserörelsernas medlemmar omfattar visserligen inte alla nymodigheter som diskuteras och införs i kyrkan, men de är mycket aktiva – både i sina egna rörelser och i sin lokalförsamling. Och det viktigaste av allt. De omfattar ”den tro som en gång för alla har överlämnats år de heliga” (Judas v. 4) och värnar om den. Det om någonting är äkta kyrklighet.