Jern-Brita-10.07.05bSändebudet nr 3 / 2014, ledaren

Brita Jern, missionsledare

Förr talade man om att ett barn blev kristnat när det blev döpt. Det är ett bra uttryck. Det talar om att vi i dopet fick Kristi namn som vårt namn. Genom dopet blev vi iklädda Kristus, vi blev kristna.

Tyvärr är dopet ganska undanskymt idag. Även om de flesta barn i vårt land ännu döps, vet inte alla döpta vad dopet innebär. Dophögtiden uppfattas ofta som en namngivningsceremoni där barnets namn fastställs.

Risk att tappa fokus

Men också bland aktiva kristna är dopet ofta avlägset. Detta gäller i synnerhet den generation som nu växer upp. Äldre kristna har här en viktig uppgift och ett stort ansvar, att till de yngre förmedla den undervisning om dopet som man själv har fått. Tidigare generationer fick mera systematisk undervisning, såväl i hemmen som i skolan och  kyrkan.

I takt med att den kristna fostran och undervisningen avtar i vårt land, borde vi aktivt söka olika sätt att belysa dopet, till exempel i seminarier och bibelstudier. Ifall undervisningen om dopet och om dess nåd faller bort, riskerar vi att tappa fokus på det allra väsentligaste i den kristna tron, nämligen hur vi blir frälsta.

Bättre rustade

Att vi i dopet får frälsningen som gåva illustreras särskilt bra i barndopet, där den som döps inte kan uppvisa några prestationer varken i form av lydnad eller avgörelse. Flitig undervisning, om Guds handlande med oss i dopet och om grunden för vår salighet, skulle också göra oss bättre rustade inför sådant som lockar oss till att bevisa vår tro med ett nytt dop. Dopkolten är lång just för att visa att dopet räcker till för hela livet.

Den som är döpt i den treenige Gudens namn behöver inte döpas på nytt. Däremot behöver vi varje dag väcka minnet av vårt dop till liv, och med glädje och tacksamhet tänka på vad vi äger i dopet. Särskilt nu under fastetiden är detta ett angeläget tema att återkomma till.

På de vinnandes sida

Då Jesus gav sin dop- och missionsbefallning började han med att säga att han fått all makt i himlen och på jorden. Det är därför vi ska gå ut och göra alla folk till hans lärjungar, genom att döpa dem och lära dem allt vad Jesus har befallt.

Jesus har fullbordat segern över den onde och därmed vunnit slaget om mänskligheten. All makt är hans och han kan med Faderns auktoritet göra anspråk på mänskligheten.

Det är verkligen inga småsaker som händer i ett kristet dop. Det handlar om att vi får delaktighet i Jesu död och seger och föds till nytt liv. Vi blir delaktiga i den avgörande uppgörelsen mellan makterna i himlen och på jorden, och får komma med på de vinnandes sida. I dopet upptas vi nämligen till Guds egna barn och blir medborgare i ett nytt rike, Guds rike.

Kan inte bli bättre

Dopet drar oss alltså in historiens mest epokgörande händelse, Guds försoning med mänskligheten. Gud är själv genom sitt Ord och sin Ande med i dopet. Därför är dopet Guds egen handling med oss, en handling utan fel och brister.

I dopet äger vi förlåtelse för våra synder, räddning från den onde och evig salighet. Detta gäller alla dem som tror Guds löften. I dopet får vi del av all andlig välsignelse i det himmelska och står som arvingar till evigt liv.

Det kan inte bli bättre än så. I dopet gavs oss allt vad vi behöver för tid och evighet. Dopet är den största gåvan som vi någonsin kan få. Inte ens de mest omvälvande troserfarenheter, som vi under livets gång kan tänkas få uppleva, kan tillföra någonting till vår frälsning utöver det som vi fick i vårt dop.

Källa till tro, glädje och kärlek

I den evangeliska förkunnelsen har man alltid framhållit dopet, något som vi ska slå vakt om också framöver. Vi ska tala med varandra om dopets gåva, nämna den i andakter, artiklar och i predikningar.

I den evangeliska rörelsens sångbok Sionsharpan, som i år firar 140 år, finns det nio sånger under rubriken Dopet. I dem finns undervisning för stora och små, sånger som kan både sjungas och läsas.

Evangeliföreningen har också gett ut en liten gåvobok för barn, skriven av Lilly-Ann Hagnäs-Anttila, en bok som väver samman ett barns erfarenhet med undervisning om vad dopet innebär.

Dopet är en gåva som vi inte ska förakta eller slösa bort, utan i stället låta bli en källa till tro, glädje och kärlek! Tänk därför ofta på vad Gud har gett dig i ditt dop, och ge de upptäckterna vidare!