Sändebudet nr 7 / 2017, ledaren

Brita Jern, missionsledare, Vasa

Temat för Finlands 100-års jubileum är ”Tillsammans”. Detta tema passar också in på Guds rikes missionsarbete. Även där gör vi arbetet tillsammans. Att sända ut missionärer är ett verkligt lagarbete.

Ibland kallar vi missionärerna för utsända. Det är ett bra uttryck eftersom det signalerar att någon har sänt iväg den som reser ut. Han eller hon har inte själv hittat på att resa. Den som reser har fått en kallelse, sedan fått bli utrustad och först efter det fått sin biljett. Bakom allt det här står givetvis Gud, men också en stor skara understödjare. Det är här som begreppet ”tillsammans” kommer in.

I missionsarbetet bildar de som sänder och de som reser ut en helhet. Vardera parten är en omistlig del av helheten. Om ingen kallar, blir heller ingen utsänd på uppdrag. Är det brist på missionärer är det därför vår uppgift som sändare att be skördens Herre om arbetare.

Missionärerna är våra utsträckta händer till dem som inte hört om Jesus som sin Frälsare. Våra utsända missionärer konkretiserar vår kallelse att bedriva det som vi kallar yttre mission, att föra evangeliet till onådda människor ute i världen. Har man ingen att sända är man handlingsförlamad. Vår uppgift som sändare är därför mycket viktig.

Missionärerna behöver även vårt stöd och vår uppmuntran sedan de rest ut, framförallt i förbön, men också ekonomiskt. Det handlar om att troget stå med i samma arbete som missionärerna utför. Vi gör det tillsammans fast vi inte så ofta ser eller hör varandra. Därför ska vi inte bara sända iväg vår missionär och önska honom eller henne lycka till, i stället ska vi själva följa med uppdraget ända tills det tar slut.

När det gäller förbön för missionärer ger aposteln Paulus ett par goda råd. Vi ska be att de utsända blir räddade från fientliga människor och att den hjälp de kommer med ska bli väl emottagen. (Rom 15:31; 2 Tess 3:1–3)

Det förunderliga är att när vi har omsorg om våra missionärer, deras arbete och dem som är föremål för det, blir vi också själva förnyade i vår förböns- och givartjänst. Men inte bara det. Utresan har också en annan effekt på oss som blir kvar på perrongen eller vid porten till säkerhetskontrollen. När vi är med och kallar, utrustar och sänder ut någon, blir vi själva delaktiga i kallet, utrustandet och utsändandet.

En utresa aktualiserar nöden för andra. När vi ser att någon lämnar familj, släkt och vänner, karriär, välstånd och invanda mönster för evangeliet om Jesus, då påminns vi samtidigt om alla dem runtomkring oss som inte heller känner Jesus – vårt eget folk.

Den påminnelsen kan blir en injektion till förnyat engagemang på hemmaplan. Att sända ut missionärer ger oss på så sätt en dubbel uppgift. Vi följer de utresta med böner och gåvor och vi grips av nöd för dem som här hemma inte heller känner Jesus. Vi får syn på vår uppgift som Kristi vittnen i familj, bland kolleger och medstuderande, vänner och grannar.

Denna missionsarbetets dubbla uppgift för också med sig dubbel välsignelse. Att tänka både på dem som är långt borta och dem som är omkring oss, hjälper oss att få det stora perspektivet.

Vi ser vad som är riktigt viktigt, vi ser att det finns en världsvid gemenskap och att vi alla kompletterar och behöver varandra. Missionen blir det kitt som binder oss samman. Det blir vår gemensamma grej, det som hjälper oss att fokusera rätt och se bortom våra egna meningsskiljaktigheter. Missionsarbetet ger oss något att arbeta för – tillsammans.

Redan i dopet är vi kallade till Guds barn. Genom Jesu missionsbefallning är vi även kallade att gå ut i världen med evangeliet om Jesus Kristus. Gud har redan förberett de gärningar som han tänkt ut för oss. Vi är redan både välsignade och sända. Varje nattvardsgång slutar ju med orden ”Gå i frid och tjäna Herren med glädje!”.

I den evangeliska rörelsen finns det färdiga strukturer för engagemang, både för dem som är långt borta och och för dem som är nära. Låt oss använda oss av dem! Kom med i missionsarbetet! Ta initiativ till en missionsgrupp, eller inlemma förbön och understöd i en färdig grupp! Välkommen med på missionsfest den 4–6 augusti i Jomala! Vi ska få se att vi blir föremål för rik välsignelse!