Sändebudet nr 9 / 2017, ledaren

Albert Häggblom, hemlandsledare, Esse

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) har återupptagit firandet av svenskspråkiga gudstjänster i Helsingfors.

Traditionen med gudstjänster ordnade av SLEF i Helsingfors går så långt tillbaka som till slutet av 1800-talet. Då började såväl svensk- som finskspråkiga gudstjänster och andra samlingar hållas i det bönehus vid Fredriksgatan 42 som efter år 1930 började benämnas Lutherkyrkan.

Från år 1905 hölls motsvarande verksamhet parallellt även i Åggelby och från år 1906 i Berghäll. Gudstjänstverksamheten i Lutherkyrkan pågick fram till mitten av 1980-talet då fastigheten såldes. Under några terminer i början av 1990-talet ordnade SLEF gudstjänster i Västra Böle kapell, men sedan blev det ett långt uppehåll.

År 2016 återinvigdes Lutherkyrkan av den finskspråkiga Evangeliföreningen (Sley) för gudstjänstbruk, och vid SLEF:s årsfest i Helsingfors hölls där en svenskspråkig högmässa.

Traditionen med gudstjänster ordnade av SLEF finns inte enbart i Helsingfors. När de så kallade ”Evangelifesterna” började ordnas runtom i vårt land mot slutet av 1870-talet ingick firandet av gudstjänst som en naturlig del i programmet. Dessa förrättades alltid av en präst och i enlighet med gällande kyrkohandbok.

I Åbo började gudstjänster firas i slutet av 1800-talet i Fruntimmers Bibelföreningens bönehus, som vid sidan av domkyrkan var den enda gudstjänstlokalen i Åbo vid den tiden. I Åbo firades gudstjänster ännu på 1950-talet. Men sedan blev det en lång paus tills man för några år sedan började fira GloriaDei mässor i Fruntimmers Bibelföreningens samlingslokal benämnd ”Trädis” på Trädgårdsgatan.

Nu börjar vi alltså på nytt i Helsingfors. Det var under föreningens årsmöte 2016 i samband med årsfesten i Lutherkyrkan som ett initiativ om gudstjänster i Helsingfors väcktes. Årsmötet beslöt enhälligt att i verksamhetsplanen för år 2017 skriva in ansatsen med följande ordalydelse: ”Föreningen utreder tillsammans med lokalavdelningen i Helsingfors möjligheten att återuppta egna gudstjänster i Lutherkyrkan.”

När möjligheterna till svenskspråkiga gudstjänster i Lutherkyrkan utreddes visade det sig att det inte tidsmässigt fanns rum i Lutherkyrkan eftersom där ordnas både finskspråkiga och engelskspråkiga gudstjänster. Därför var det en mycket välkommen öppning när Sley tog kontakt och erbjöd sin andra kyrka i Helsingfors, Det heliga hjärtats kapell i Berghäll, till vårt förfogande på söndag eftermiddagar. Den tidpunkten hade tidigare varit upptagen av franskspråkiga gudstjänster, men hade nu blivit ledig.

Detta kapell är samma byggnad som invigdes till Evangeliföreningens bönehus år 1906 och där även svenskspråkiga gudstjänster firades fram till den språkliga delningen av föreningen år 1922.

Den 10 september 2017 kl. 15 hölls höstens första gudstjänst med nattvard i Det heliga hjärtats kapell. Högmässorna kommer att ordnas varannan söndag kl. 15 under hela hösten. De förrättas i första hand av föreningens egna präster, men ibland medverkar någon gästande predikant eller präst.

Under predikan hålls söndagsskola för barnen och därmed hoppas vi att också barnfamiljer ska börja känna sig hemma i gudstjänsterna. Gudstjänsterna kommer också ibland att berikas av olika musik- och sånginslag.

Att traditionen ska få en längre fortsättning beslöt SLEF:s senaste årsmöte i Vörå genom att i verksamhetsplanen för år 2018 enhälligt godkänna formuleringen: ”Föreningen fortsätter att hålla egna gudstjänster i Helsingfors och är även öppen för gudstjänstverksamhet på andra orter”.

Vi tror nämligen att det fortfarande är viktigt att fira gudstjänst på söndag. Många människor har tyvärr tappat bort den goda och välsignade vanan. Under tjugoårsperioden 1995–2015 minskade antalet gudstjänstbesökare i vårt land snabbare än någonsin tidigare, från åtta miljoner till 5,8 miljoner per år, det vill säga med en fjärdedel. Huvudgudstjänsten på söndag har tappat mest terräng.

SLEF vill motverka den här trenden och erbjuder nu människor i huvudstadsregionen den här möjligheten att fira gudstjänst på svenska.

Vi börjar på nytt. Ifall du hör till dem som börjat tappa vanan med att fira gudstjänst på söndag vill jag gärna uppmuntra också dig att börja på nytt!