Sändebudet nr 1 / 2018, ledaren

Brita Jern, missionsledare, Vasa

Två av våra politiska partier diskuterade en dag i radion hur de borde dra upp sin strategi med tanke på samhällsutvecklingen. De diskuterade problemformulering, lösningsmodeller, behovet av ett framtidshopp och hur man förmedlar det. Eftersom diskussionen i mångt och mycket lika väl kunde ha handlat om hur vi som kristna ska tackla vår uppgift idag, drog jag hela tiden paralleller till det.

Det nämndes bland annat att ett av partierna är väldigt bra på att formulera problemen, men mindre bra på att hitta lösningar på dem. Därför talar man mest om problemen. Det sades att detta egentligen är onödigt, eftersom de människor som detta parti vänder sig till, minsann redan känner till alla problem. De lever ju mitt i dem! Det gällde i det fallet samhällets fattiga, marginaliserade och svaga.

Hur rimmar det här med vår kristna strategi, och närmare bestämt att förkunna evangeliet om Jesus Kristus? Känner alla till de problem som evangeliet löser upp? Är det som i det politiska partiet, att vi borde vinnlägga oss om att lyfta fram lösningarna i stället för att formulera problemen?

En skillnad jämfört med den nämnda politiska situationen är att det kristna budskapet riktar sig till alla mänskor. Vi tror att det kristna evangeliet gäller alla, också sådana som inte känner något behov av att få höra om Jesus Kristus. Det förekommer visserligen att mänskor uttrycker sin längtan att få höra syndernas förlåtelse. De dignar under sin syndabörda och längtar efter evangeliets befrielse. Dem träffar evangeliet på ett särskilt sätt. Men det gäller ingalunda alla.

Det finns många som varken fått upp ögonen för syndens realitet eller insett behovet av förlåtelse. Vi kan därför inte bara framhålla lösningen, evangeliet. Vi måste också formulera problemet. Enligt Bibeln har synden, gudsfrånvändheten, drabbat alla. Stora som små, fattiga som rika. Vi tror därför att alla mänskor är syndiga och behöver nåd och förlåtelse.

För att få upp ögonen för problemet, synden, behöver vi inse den enorma skillnaden mellan Guds helighet och våra egna tillkortakommanden. Vi behöver ställas inför Guds helighet. Utan Gud kan vi inte se skillnaden. Så länge vi bara jämför oss med varandra eller folk i allmänhet, kan vi ju faktiskt tycka att vi håller måttet. Därför behöver vi konfronteras med Guds måttstock.

En viktig uppgift för oss kristna idag är därför att bekänna Gud och hans väsen. Det behöver vi göra allt oftare i takt med att Gud förpassas ut i samhällets kulisser. Vi behöver vidkännas Gud också på arenor där icke-kristna finns.

Endast Gud kan sätta den rätta standarden i vår tillvaro. Med honom som standard syns också mänsklighetens problem tydligt. Vi får alltså gärna framhålla att vi är skapade av Gud som underbara skapelser. Men vi måste också säga att vi drabbats av den mest obotliga skada som vår tillvaro sett, synden.

När vi iakttar vår samtid är det lätt att konstatera att problemformuleringen i kristen, biblisk bemärkelse är satt på undantag. Och därför behöver vi som känner till den också framhålla den.

Ändå kan vi inte nöja oss med att bara formulera problemet. Det kan inte stanna där. Alla mänskor längtar efter hopp och frid. Lika viktigt som att identifiera problemet, är det därför att förkunna lösningen på det. Och här är det viktigt att komma med den enda rätta lösningen, att visa på Frälsaren, Jesus Kristus! I denna uppgift får vi räkna med Guds ledning och den helige Andes hjälp.

Klassisk kristen förkunnelse präglas av två huvudmoment, lag och evangelium. Lag predikas för att vi ska få upp ögonen för vår synd. Evangeliet för att vi ska få veta att våra synder är förlåtna. Hur är det med detta idag? Vi hamnar så lätt i endera diket. Men sanningen och nåden måste följas åt. De ska hållas fram samtidigt. Guds helige Ande portionerar sedan ut vad var och en behöver.

Vi befinner oss alla i olika omständigheter och vår situation som enskilda växlar från tid till tid. Gud låter i sin vishet det som vi var och en behöver också få träffa oss. Av samma predikan kan vi sinsemellan få olika doser av nåd och sanning. Hör vi samma andakt eller predikan på nytt, kan vi få lag och evangelium i andra mått än förra gången. I detta får vi be om stillhet och lydnad inför Guds helige Ande. I hans arbete med oss är vi i de tryggaste händer som finns och framtidshoppet är säkrat!