Sändebudet nr 8 / 2018, ledaren

Albert Häggblom, verksamhetsledare, Esse

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) har sedan föreningens grundande år 1873 – för 145 år sedan – burits av en välformulerad och innehållsrik målsättningsparagraf: ”Föreningens målsättning är att i förtröstan på Guds nåd och bistånd utbreda och till livgivande bruk allmännare befordra Kristi evangelium.”

Bibeln är en god källa att hämta lärdomar ur och att belysa olika ting. Där möter vi många olika människor och personligheter. Jag tänker till exempel på Abraham, Mose, Josua, kungarna David och Salomo, prästen Esra, lekmannen Nehemja, aposteln och missionären Paulus.

Alla dessa har några saker gemensamt. För det första var de alla syndare och de var medvetna om sin synd. De var inga supermänniskor, utan vanliga dödliga som hade fått möta Guds nåd. Alla större väckelser och rikare andliga tidsperioder börjar i Bibeln med en djup syndakännedom och en förnyad erfarenhet av Guds nåd och barmhärtighet.

Också vi som lever i dag har många synder på våra samveten. Världen i dag blir allt mer gudsfrånvänd. Även vi behöver Guds uppenbarade ord, Bibeln, för att ge oss en sann syndakännedom. Då blir vi helt beroende av Guds nåd och inser att också vi är syndare som behöver förlåtelse och Guds barmhärtighet.

De nämnda bibliska personerna hade också en annan sak gemensamt. De var inga individualister. De samverkade med andra människor. Och Gud välsignade dem och de uppdrag de tillsammans levde i. De fick uppleva Guds bistånd. Gud verkade mäktigt genom dem. Guds välsignelse är givetvis inte beroende av om vi är många eller få, men det är gott att i Guds rike vara många som samverkar och arbetar för samma gemensamma mål.

Mose delegerade ansvar åt andra som skulle hjälpa honom att skipa rätt bland folket. Kung David nämner hjältar som fanns i hans stab och mycket fotfolk genom vilka han vann segrar. Under Nehemjas ledning var det massor av människor som byggde upp Jerusalems murar, medan Esra hade många medhjälpare som också delade och förklarade Guds ord för folket. Paulus hade också många medarbetare – till exempel i Romarbrevets sista kapitel räknar han upp en lång rad av dem.

I SLEF är vi inte heller ensamma – vi är många. Det finns potential! Potential att göra stora ting i Guds rike. I sommar har många samlats till SLEF:s årsfest i Terjärv, familjelägret på Klippan och missionsfesten i Övermark. Inga av dessa evenemang hade varit möjligt att arrangera utan de hundratal av frivilliga som ställt upp i olika uppgifter.

Ett varmt tack vill jag rikta till alla som i dessa och andra liknande evenemang ger av sin kunskap, tid och kraft för att bidra till att bygga Guds rike. Jag vill också tacka er alla som år ut och år in i det tysta drar ert strå till stacken för att utbreda och till livgivande bruk allmännare befordra Kristi evangelium till alla människor. Alla är viktiga och värdefulla! Gud välsignar och ger sitt bistånd när vi tillsammans arbetar för det gemensamma målet att utbreda evangelium.

Må Kristi evangelium fortsättningsvis få vara det mest centrala i Evangeliföreningen. Gud har i sin ofantligt stora kärlek frälst oss genom Jesu Kristi försoningsdöd för våra synder och genom hans uppståndelse från de döda. Efter sin himmelsfärd sitter Kristus på Faderns högra sida och sänder ut evangelium över vår jord, genom oss människor som han tar i sin tjänst. Evangeliet når oss genom Ordet och sakramenten. På nytt och på nytt ska Kristi evangelium tas emot i våra hjärtan, förfriska och förnya oss, göra oss brinnande i tron på Gud och i kärleken till våra medmänniskor.

Kristi evangelium ska ständigt föras vidare till nya människor. Många, många har ännu inte hört om Kristus, syndares Frälsare. Därför får vi inte bli för bekväma och slå oss till ro ifall vi själva har det för det mesta bra. Nej, må evangeliet driva oss ut ur våra trygga gemenskaper, ut bland människor som ännu inte fått nåden att lära känna Kristus.

Genom Kristi evangelium får vi också ett nytt liv att leva, ett gott liv där vi tjänar varandra och andra människor och ärar Gud tillsammans. Tillsammans kan vi göra livet rikt att leva i denna värld och tillsammans kan vi ge hopp åt många inför evigheten.

Må Gud välsigna sitt eget verk ibland oss!

Må Kristus få vara stor och förhärligad i vår värld!

Må vi vara många som tillsammans i olika uppgifter deltar i evangeliets utbredande!