Sändebudet nr 8 / 2019, ledaren

Albert Häggblom, verksamhetsledare, Esse

Evangeliet till alla! Så lyder rubriken för den vision för Evangeliföreningen som dess styrelse antog på sitt senaste möte i maj 2019. Visionen ligger i linje med föreningens snart 150-åriga målsättningsparagraf och stadgar, men formulerar uppdraget tydligare för vår egen tid.

Ordet ”evangelium” står i visionen i bestämd form, eftersom det endast finns ett sant och oföränderligt evangelium (Gal 1:6–9). Evangeliet handlar om vad Gud har gjort för oss syndare i Kristus. Jesus blev människa, led och dog på korset för våra synder, han blev begravd, han uppstod på tredje dagen och visade sig för många, han togs upp till himlen och satte sig på Faderns högra sida där han ber för oss.

Snart ska Jesus komma tillbaka vid den yttersta domen, då de människor som tagit emot Guds gåva, Kristus, genom dopet och tron blir evigt saliga, medan andra blir förtappade. Detta evangelium vill Evangeliföreningen vara en kanal för och sprida till alla människor både nära och fjärran. Jesus har själv i sina missionsbefallningar gett de kristna just den uppgiften (Matt 28:18–20, Mark 16:15–16 med flera).

SLEF vill förverkliga detta genom att vara ett andligt hem. Ett andligt hem är en gemenskap och ett sammanhang som förenas av en gemensam tro och likartade värderingar. Det andliga hemmet är något som alla tillsammans skapar genom att bidra med både sitt varande och handlande. Alla hemmets medlemmar representerar också sitt andliga hem utåt och inbjuder till detsamma. Det andliga hemmet är alltså både en gåva och ett gemensamt uppdrag för alla som vill vara en del av det.

I Evangeliföreningens vision finns tre bestämningar som beskriver det andliga hem som SLEF vill vara. Dessa egenskaper utgår från de tre relationer som det dubbla kärleksbudet beskriver (Matt 22:37–40), nämligen relationen mellan mig och Gud, den inbördes relationen inom det andliga hemmet och relationen utåt till andra människor.

För det första sägs att Evangeliföreningen med Bibeln som ledstjärna vill leva i tro på Guds nåd i Kristus. Bibeln ska fortsättningsvis vara vårt högsta rättesnöre och norm. Det är oerhört viktigt att försöka bevara den goda och sunda läran ren och klar.

Men det är också lika viktigt att leva ut den kristna tron i vardagen i förtröstan på nåden och förlåtelsen som finns i Kristi fullbordade frälsningsverk. Här finns en källa till ständig förnyelse för både den enskilde och för hela det andliga hemmet (Ef 2:1–10 och 2 Tim 3:14–17).

Vidare vill Evangeliföreningen vara ett andligt hem där vi visar omsorg om varandra. Vår tid och kultur i Finland präglas av individualism, egoism och en utbredd ensamhet. Här vill SLEF försöka vara en positiv motkraft och erbjuda samhörighet och en omhändertagande gemenskap där människor blir sedda, bekräftade och uppskattade.

Nya testamentet talar ofta om syskonkärleken mellan kristna och hur vi ska tjäna varandra och se till andras bästa framom vårt eget (Joh 13:34, 1 Tess 4:9–12, Rom 12:3–21; 14:19 med flera).

För det tredje vill SLEF som ett andligt hem utbreda evangeliet om Jesus Kristus i både tal och i skrift. Det personliga vittnesbördet, förkunnelsen, gudstjänstlivet, lägerverksamheten, diakonin, förlagsverksamheten, bibelöversättningsarbetet med mera ryms med här.

För tillfället arbetar föreningen främst i Svenskfinland, Estland, Främre Asien, Etiopien och Kenya men vill vara öppen för att utbreda evangeliet överallt dit missionens Herre leder oss. Också därför är det viktigt med ett andligt hem i vårt eget land, även lokalt i våra bygder. Det behövs en sändande gemenskap här för att evangeliet ska nå andra. Utbredandet av evangeliet börjar nämligen här och nu, ja, det börjar med mig!

Må Gud i allt bli ärad!

Visionen Evangeliet till alla finns här!