Sändebudet nr 6 / 2020, ledare

Ingvar Dahlbacka, professor i kyrkohistoria, Åbo

Ledaren i Sändebudets juninummer har under de senaste åren i regel på något sätt berört Evangeliföreningens årsfest. Föreningens årsfester har nämligen hållits i månadsskiftet juni–juli ända sedan Lutherska Evangeliföreningen i Finland höll sitt första årsmöte, och i samband med det firade sin första årsfest, sommaren 1874.

I närmare 150 år har alltså det evangeliska folket i vårt land årligen samlats vid samma tidpunkt under sommaren för att fira sin årshögtid. Detta har skett såväl under den odelade föreningens tid som efter den språkliga delningen år 1922. Både den finskspråkiga och den svenskspråkiga Evangeliföreningen har fram till våra dagar hållit fast vid den tidpunkt för årsfesten som började tillämpas året efter att föreningen hade grundats.

Under de närmare fem decennierna när Evangeliföreningen verkade som en tvåspråkig förening firades årsfesten i Helsingfors. Efter den språkliga delningen år 1922 fortsatte Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) att ända fram till år 1944 hålla sin årsfest i huvudstaden.

Under årens lopp kunde vissa samlingar vara utlokaliserade till olika platser i Helsingfors, men ett viktigt centrum för årsfesterna var ändå föreningens fastighet vid Fredriksgatan 42, där föreningen hade sin expedition och sitt bönehus. Det var detta bönehus som i början av 1930-talet ombyggdes och år 1931 invigdes till kyrka och började kallas för Lutherkyrkan.

År 1945 – första sommaren efter krigsslutet – höll SLEF för första gången sin årsfest utanför Helsingfors. Nämnda år firades nämligen årsfesten i Vasa. Åren 1945–1970 firades föreningens årsfest vartannat år på olika orter i Svenskfinland och vartannat år i Helsingfors.

Efter år 1970 har årsfestplatsen växlat från år till år. De flesta årsfesterna har firats i Österbotten, men vissa enstaka årsfester har hållits i Nyland, i Åboland och på Åland. I Helsingfors, som ju är föreningens hemort och där de flesta årsfesterna i föreningens historia har anordnats, har årsfesten efter år 1970 hållits endast tre gånger, åren 1982, 1987 och 2016.

Även om det under årens lopp har ordnats många storsamlingar i föreningens regi, har årsfesten ändå varit föreningens årliga stormönstring nummer ett. Detta har givetvis sin orsak i att årsmötet har utgjort en viktig programpunkt under festen. Festdagarna – som i regel har varit fyra till antalet – har alltid haft ett mycket digert programutbud och det har gjort att folk i stora skaror har mött upp till festligheterna.

Genom att årsfestsorterna under de senaste decennierna har bytt från år till år, och genom att festerna har firats i samarbete med lokalförsamlingarna, har också personer som inte har varit aktiva i evangeliska sammanhang deltagit i dem. Men inte minst för föreningens medlemmar, vänner och sympatisörer har årsfesten utgjort en av årets höjdpunkter.

Festen har bjudit på en gedigen kristen förkunnelse och ett omväxlande musik- och sångprogram, men den har också gett möjlighet till en social samvaro med bröder och systrar i tron.

I år är allting annorlunda. Precis som under tidigare år började årsfesten 2020 planeras redan under fjolåret. Den skulle hållas i Pedersöre i månadsskiftet juni–juli. Förberedelserna för årsfesten var långt hunna, och programmet för de fyra dagarna var klart, när coronapandemin plötsligt slog till i mitten av mars och undantagstillstånd utlystes i landet. Efter det har ingenting i vårt samhälle varit som förr. Även årsfesten kom att beröras.

När föreningens styrelse sammanträdde den 25 april i år, måste den ta skeden i vacker hand. Eftersom inga större samlingar får hållas, fanns det ingen annan möjlighet än att ställa in årets fest. Styrelsen beslöt att flytta fram årsfesten 2020 med ett år. Det betyder att vi nästa gång – vill Gud – samlas till årsfest den 1–4 juli 2021 i Pedersöre.

Med beaktande av justitieministeriets anvisningar beslöt styrelsen att senarelägga också årsmötet. Det kommer enligt planerna att hållas på lägerområdet Klippan i Munsala lördagen den 22 augusti 2020 i anslutning till SLEF:s medarbetardagar.

Det blir alltså ingen traditionell årsfest i år. När detta skrivs pågår dock planeringen av en alternativ årsfest. Den kommer att streamas med bild och ljud under de dagar när den inhiberade årsfesten i Pedersöre skulle ha hållits. Vi får be om att den virtuella årsfesten kunde bli en god förmedlare av evangeliet och ge en känsla av gemenskap trots exceptionella förhållanden, i synnerhet för dem som upplever den påtvingade isoleringen svår och ohanterlig.

En årsfest med förhinder blir det. Vi kan inte träffas som vi tidigare har gjort och inga kära återseenden på festplatsen kommer att äga rum. Vi kan inte sätta oss ner i en fullsatt kyrka för att lyssna till predikan eller bibelstudium, eftersom inga större samlingar får hållas. Inga sånger ur Sionsharpan får vi sjunga. Inga körer och inget strängband kommer att uppträda. Folkhögskolfolket kommer inte heller att sjunga sina lystringssånger vid lördagskvällens samling.

Inga bokbord ställs upp i församlingshemmet, och inga böcker kommer att säljas. Ungdomarna får inte träffa varandra, och några barn som trängs i kön till glasskiosken kommer vi inte att se. De sedvanliga serveringstälten blir inte resta och någon mat kommer inte att serveras. Parkeringsvakterna – om det skulle finnas sådana – behöver inte fundera över hur de ska få plats för alla bilar, för inga bilar med festfolk kommer i år att söka sig till SLEF:s årsfest.

Ja, en årsfest med förhinder blir det. Ändå kommer årsfesten inte helt och hållet att utebli. Den blir bara annorlunda. Vi får mötas i den virtuella världen via våra datorer, våra smarttelefoner och våra tv- och radioapparater. Vi får vara tacksamma över att den moderna tekniken gör det möjligt att vi också – under tider när vi inte kan mötas på samma sätt som vi har vant oss vid – kan träffas över nätet.

Visst ska förkunnelsen av det eviga evangeliet ljuda också denna sommar. Visst kan vi också, trots begränsningarna, sjunga sånger ur Sionsharpan. Och även om vi inte får träffas så får vi tänka på varandra och be för varandra. Och då blir det förvisso årsfest trots allt.