Sändebudet nr 7 / 2020, ledare

Brita Jern, missionsledare, Vasa

De senaste månaderna har varit en resa in i det okända. Många gånger har vi sagt ”vi vet inte” eller ”ingen vet”. Likadant verkar det vara framöver. Eftersom det virus som styrt världsordningen inte är bekant från tidigare, kan vi inte heller veta mycket om dess inverkan på framtiden. Inte ens experter kan ge några säkra prognoser.

Många av de variabler som definierar framtiden verkar vara okända. Till dem hör eventuella långsiktiga förändringar i vårt sätt att tänka och handla. Vissa av dem anar vi redan, till exempel att massturismens tid är förbi. Men hur blir det med de vanor vi lagt oss till med under pandemin? Kommer vi till exempel också framöver att vara försiktiga med folksamlingar?

Att försöka skapa sig en bild av framtiden försvåras också av våra sinsemellan olika sätt att reagera på det som händer. Vi kan inte alltid ens själva förutse hur vi kommer att handla när vi drabbas av hotfulla globala fenomen. Somliga vänder sig utåt och engagerar sig i sina medmänniskor, medan andra stänger dörren om sig och isolerar sig.

Att sia om framtiden är kanske svårare än någonsin. Men även om mycket i vår värld är höljt i dunkel, är det viktigaste inte fördolt för oss. Ur ett bibliskt perspektiv är framtiden allt annat än oviss. Bibelns framtid sträcker sig dessutom längre än till jordisk tid och jordiskt rum. Bibeln räknar med evigheten.

Guds vilja är ingen okänd variabel. I Bibeln har Gud öppet kungjort sin plan för mänskligheten. Bibeln redovisar även hur Gud genomfört sin plan. Då Gud sände sin son Jesus Kristus till jorden för att dö och uppstå fullbordades Guds räddningsaktion för mänskligheten.

Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. (Ef 1: 9–10)

Guds ord är ingen inte heller någon osäker variabel. Det Gud har sagt och gjort står fast och oförändrat i alla tider, även nu. Guds ord är pålitligt. Det muterar inte. Glädjande nog har många människor under coronakrisen sökt sig till Bibeln. Den 15 mars 2020 noterades det högsta antalet träffar någonsin av bibelappen YouVersion.

Jag vill dela med mig av de två bibelställen som hade flest träffar.

Det ena var Hebr 13:16: Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.

Det andra var Ps 91:1–6: Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga han säger till Herren: ”Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.” Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.

Träffarna visar att rekordmånga mänskor i sin osäkerhet och rädsla sökte tröst i Guds ord. Det är just detta vi ska göra också nu, när vi riktar blickarna framåt. Vi ska först av allt söka Guds vilja. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. (Joh 17:3)

Detta är det viktigaste av allt. Utgående från detta lägger sig också allting annat till rätta. Ett coronavirus är faktiskt inte mänsklighetens största hot. Syndens smitta är det farligaste hotet. Och det är just synden som Gud genom sin räddningsplan angripit. Jesu död och uppståndelse har en gång för alla tagit kål på synden. I Jesus står vi mänskor rena och fläckfria inför Gud.

Med Jesus som vår grund kan vi tryggt fortsätta vår färd genom världen, genom tiden. Som döpta troende kristna är vi inte på väg in i det okända. Vi är i stället på väg till vårt riktiga hem.

Coronapandemin har aktualiserat dödens verklighet. Men vår framtid behöver inte dikteras av virusskräck. Vi får se på framtiden i ljuset av det som Jesus gjort för oss. Jesu seger över döden ger oss frimodighet och tillförsikt inför vår jordiska framtid. Men inte bara inför den. Jesu seger är framför allt det säkra inresetillståndet till evigheten. Även om vi inte skulle överleva nästa virusangrepp står det bästa kvar – för Jesu skull.