2008-ELCK-jubileum-GoranSI juli 2008 firade ELCK att lutherskt arbete utförts i Kenya under 60 år. Foto Göran Stenlund.

År 2004 startade ett nytt projekt inom två av den lutherska kyrkans stift i västra Kenya. Projektet gick under namnet Rural Education Programme (REP), och var delvis finansierat av finska staten. Det hjälpte under de därpå följande tio åren 64 föräldralösa ungdomar att få yrkesskolexamen eller studentexamen, några därtill universitetsexamen.

2008-REP-lager-Leedjarv-Rael-SolveigNylundREP-ungdomar samlade till läger. Rael Leedjärv i främre raden. Foto Solveig Nylund.Missionär Rael Leedjärv ansvarade för projektet fram till år 2008, då hon efter fyra år lämnade fältet och REP-projektets första fas var avslutad. Rael Leedjärv var SLEF:s missionär men samtidigt Estlands lutherska kyrkas missionär, en konkret frukt av SLEF:s arbete i Estland.

REP-projektets andra fas inleddes år 2008. De 36 studenterna gick då vidare till nästa fas, utbildning. Fyra ungdomar påbörjade universitetsstudier, tretton utbildade sig till lärare och fjorton utbildade sig på institutnivå, flera i tekniska läroanstalter. Pastor Meshack Ngare blev ny REP-koordinator och ledde projektet från år 2008.

Evangelistutbildning nära Atemo, litteratur

Yrkesskolan LYCTS på berget Abongo Dhoga i närheten av Atemo missionsstation, hade upphört eftersom antalet elever under några år stadigt gått neråt. Ett nytt skede inleddes i och med att bibelskolan Atemo Bible College (ABC), den 17 september år 2004 slog upp sina dörrar på den plats där yrkesskolan LYCTS tidigare hade huserat. Denna bibelskola skötte jämte bibelskolan i Kapenguria om kyrkans evangelistutbildning från år 2004, eftersom bibelskolan på Matongo av utrymmesskäl koncentrerade sig på prästutbildning och annan högre utbildning.

2005a-ABC-Haggblom-Albert-GoranSAlbert Häggblom undervisar på ABC. Foto Göran Stenlund.Första årskursen evangelister dimitterades från ABC två år senare då kyrkan fick 28 nya evangelister. Dessa hade undervisats av rektor Richard Olak som sedan gav över rektorskapet till vicerektor Benson Otieno. År 2008 respektive år 2010 dimitterades likaså cirka 30 evangelister. År 2012 dimitterades 29 evangelister.

2005-PPI-Sandberg-HelenaHelena Sandberg kontrollerar PPI-materialet med en referensperson.Ett material för kristendomsundervisning i grundskolan utarbetades under åren 2002–2005 av Helena Sandberg, som till sin hjälp hade en referensgrupp med bland andra kenyanska grundskollärare. Detta så kallade PPI-material används inom ELCK:s cirka 500 fadderskolor för undervisning i luthersk troslära.

År 2013 genomförde SLEF en nytryckning på 5000 ex. av Luthers lilla katekes på luospråket bekostad av Luthersk Litteratur-Mission från Sverige.

Bibelöversättningsarbete inom SLEF

År 2004 bedrev missionärskandidaterna Anna och Magnus Dahlbacka lingvistik-studier i Australien med sikte på bibelöversättningsarbete i Kenya. Anna och Magnus Dahlbacka hade kallats till SLEF:s missionärer inom bibelöversättningsarbete år 2002. Ett avtal mellan SLEF och Wycliffe Raamatunkääntäjät ry tecknades i februari 2002 om Anna och Magnus Dahlbacka som bibelöversättare via SLEF.

Då var det ännu inte klart vilket språk de skulle ägna sig åt. En amerikansk missionär i Kenya hade emellertid läst SLEF:s missionsblad Salamu, där Anna och Magnus Dahlbacka presenterades. Han tog kontakt med missionsledaren i SLEF och skrev: "Samburufolket väntar ännu på Bibeln på sitt språk." Detta upplevdes som Guds kallelse till Samburu.

2005-SamburubilAnna och Magnus Dahlbacka var tacksamma över att få tillgång till en bil som klarade den svårforcerade terrängen i Samburu.Anna och Magnus Dahlbacka reste i slutet av mars 2005 till Kenya med sikte på bibelöversättningsprojektet inom samburu- och ilchamus-stammarna. De underställdes i Kenya den lokala organisationen för bibelöversättning, Bible Translation and Literacy (BTL). För Anna och Magnus Dahlbackas räkning gjordes i hemlandet under år 2005 en särskild insamling för anskaffande av en lämplig bil. Insamlingen resulterade i februari 2006 i en Toyota Landcruiser.

Anna och Magnus Dahlbacka avslutade under hösten 2006 sin språk- och kulturutbildning i byn Ngilai i Samburu och flyttade västerut i Samburu till staden Maralal, där bibelöversättningsprojektet fick sin bas. Anna och Magnus Dahlbacka med sonen Isak, som fötts året innan, avslutade i april 2008 sin första period i Kenya.

Stiftsindelning i ELCK

I maj 2005 vigdes luostiftets första egna biskop, Richard Amayo, till tjänst. Stiftsindelningen inom ELCK var därmed fullbordad och kyrkan hade fyra stift. De övriga stiften fick också egna biskopar under året. SLEF kunde inom ramen för Lake Diocese, det västra stiftet inom ELCK, fortsätta det goda samarbetet med luofolket. Från år 2012 verkade Joseph Ochola som stiftet Lake Dioceses biskop.

Inom stiftet Lake Diocese bekostade SLEF regelbundna radiosändningar via radiostationen Victoria Radio Station. Dessa sändningar nådde varje vecka cirka tre miljoner luotalande i hela Kenya. Från år 2009 delades via SLEF ut skolböcker till gymnasier och grundskolor inom stiftet Lake Diocese.

Många missionsinsatser som SLEF under gångna år ansvarat för inom luo-området gavs över till stiftet Lake Diocese. En av dem var SLEF:s kursverksamhet, en annan var ansvaret för uppförandet av kyrkobyggnader. Det första kyrkbygget som stiftet Lake Diocese ansvarade för blev klart under år 2007. Invigningen av Harambee kyrka skedde dock först på hösten 2008.

I september 2007 firade man i västra Kenya att det gått femtio år sedan lutherskt arbete påbörjades inom luostammen. Festen skedde i Mititi församling. I juli 2008 firade ELCK att det gått sextio år sedan lutherskt arbete påbörjades i landet. I samband med jubileet utgavs ELCK:s historik, författad av den tidigare Kenyamissionären Rune Imberg från Sverige.

Samarbetsavtal SLEF–ELCK och femtioårsjubileum

På hösten 2005 undertecknades ett samarbetsavtal mellan SLEF och den lutherska kyrkan i Kenya, ELCK, det första samarbetsavtalet i sitt slag. Avtalet reglerade samarbetet mellan SLEF och ELCK, och för missionärernas vidkommande ackompanjerades avtalet av ett så kallat trepartsavtal, som reglerade missionärernas insats och roll inom ELCK. Avtalet gällde för fem år och förnyades hösten 2010.

Missionär Albert Häggblom prästvigdes i Borgå i början av år 2005. Han ordinerades till tjänst i SLEF som missionär i Kenya. I februari 2007 avslutade familjen Carina och Albert Häggblom av familjeskäl sin period i Kenya. Albert Häggblom tjänstgjorde sedan som präst i Finlands evangelisk-lutherska kyrka fram till år 2012, då han anställdes som distriktspräst i SLEF.

2013.04.18-Kenya-50-IngridJernKenyamissionens 50-årsjubileum firades i Kisumu i april 2013. Foto Ingrid Jern.Heidi Nygård reste till Kenya som ny missionär i januari 2006. Hon verkade inom kyrkans söndagsskol- och musikarbete inom stiftet Lake Diocese till mitten av år 2010, då hon återvände till Finland och gifte sig med den kenyanske pastorn Evans Orori.

I april år 2013 firades i Kisumu i västra Kenya SLEF:s Kenyamissions femtioårsjubileum. I festen deltog representanter för ELCK:s ledning, stiftet Lake Dioceses ledning, ELCK:s övriga samarbetsorganisationer samt SLEF:s missionsledning och SLEF:s samtliga missionärer i Kenya. Festen präglades av tacksamhet och glädje, och uppmuntrade till fortsatt missionsverksamhet.

Omstruktureringar inom SLEF:s Kenya-arbete

Under år 2005 omstrukturerades SLEF:s fältekonomi. Fältkassörens roll på missionsfältet i Kenya minskade avsevärt, då det mesta av administrationen flyttades till Finland. Andra strukturella förändringar genomfördes också. Ett missionskontor på Atemo missionsstation öppnades hösten 2006 med målgruppen hjälpbehövande av olika slag. Missionärerna turades om att ta emot besökarna ett par dagar i veckan. Detta missionskontor infördes för att minska på besökarströmmen till missionärernas hem på Atemo.

Sommaren 2004 hade Rut Åbacka återvänt till Finland efter tretton års insats i Kenya. Tre år senare kunde SLEF ånyo sända ut henne till samma uppdrag. En av Rut Åbackas nya uppgifter blev missionskontoret på Atemo, de övriga uppgifterna var relaterade till hembesök och undervisning i församlingarna.

Korttidsinsatser och vattenprojekt

2006-Sundstedt-Andreas-bodabodaAndreas Sundstedt åker bodaboda (cykeltaxi) i Kenya.Maria och Andreas Sundstedt gjorde missionspraktik i Kenya under hösten 2006 genom att delta i Vandra genom Bibeln-verksamheten i Kitale i västra Kenya. Heidi Holm gjorde sin missionspraktik i Kenya under sommaren 2007. Under år 2010 vistades två missionspraktikanter i Kenya, Rebecca Nygård och Hanna Järveläinen.

En arbetsform som vilat under några år var projekt relaterade till vattenförsörjning. Året 2012 genomförde SLEF två vattenprojekt med stöd från finska staten. I båda fallen drevs pumpningen med solenergi. Missionspraktikanterna Hanna-Leena och Jakob Ventin var engagerade i dessa statsstödda vattenprojekt, ABC vattenförsörjning och Atemo stations vattenprojekt.

Samma år var familjen Eva och Ove Gädda, med barnen Alfons, Oliver och Vincent, missionspraktikanter i Maralal, Samburu. Ove Gädda deltog i reparationen av den lutherska kyrkan i Maralal. På hösten var Anette Holm missionspraktikant på Atemo missionsstation.

2006-Bergman-TomTidigare missionären Tom Bergman gjorde hösten 2006 på nytt en insats i Kenya.Iris och Boris Sandberg gjorde en kortare insats på Atemo missionsstation år 2004. Hösten 2006 vistades Tom Bergman och Kristian Norrback på Atemo för missionärsinsatser i skolor, församlingar och på bibelskolan ABC. Korttidsmissionärerna Henrik Östman och Jan-Erik Sandström undervisade vid ABC under sommaren respektive hösten 2007.

Samma höst återkom Alf Wallin till Kenya för en ettårig insats främst med praktiska uppgifter. Tillsammans med Mona Wallin ledde Alf Wallin en gruppresa till Kenya i januari 2009, Alf Wallin stannade därefter kvar en månad för uppgifter på Rukongo missionsstation.

Bernhard Söderbacka verkade som missionär i Kenya under tiden april–december 2009, främst inom församlingsarbetet. Lisen Söderbacka arbetade inom diakonin med hembesök under tiden augusti–december 2009. Marianne och Jan-Erik Sandström inledde sin ettåriga arbetsperiod i september 2009, främst inom familjearbetet samt undervisningen på bibelskolan ABC.

Sedan år 2009 hade SLEF på fältet i Kenya saknat en egen präst som kunde ha hållit bibelstudier och gudstjänster med och för missionärerna på deras modersmål. I stället sände SLEF åren 2011, 2012 och 2013 präster från hemlandet som deltog i den årliga missionärsretreaten.

Både missionspraktikant- och korttidsmissionärsinsatser kom att bli något som präglade denna tids sätt att delta i missionsarbetet. De långtidsengagemang som utmärkte gångna årtiondens missionärer verkade att vara förbi. Korttidsinsatserna gav många yngre personer god inblick i missionsarbetet och ett ökat intresse att stöda det.

Senare blev en del praktikanter också långtidsmissionärer. De som deltagit i missionspraktik eller korttidsinsatser på fältet fick också ofta uppgifter i anslutning till missionsarbetets hemmafront, t.ex. som reseledare eller medlemmar i missionsrådet. Korttidsinsatserna ställde dock stora krav på förmågan till täta omställningar hos den mottagande parten på fältet.

Gruppresor, missionsinformation på hemmaplan och nytt missionsavtal

2007-Gruppresa-IrisSandbergGruppresan 2007 besökte också Samburu. Foto Iris Sandberg.Safari-06, en grupp ungdomar från SLEF i Finland, besökte Kenya under fem veckor sommaren 2006. De bekantade sig med missionsarbetet och deltog också i arbetet genom skolbesök och församlingsinsatser. En allmän gruppresa arrangerades till Kenya under hösten 2007. Resenärerna besökte också Samburu som de första av SLEF:s gruppresor som besökt den delen av Kenya.

Nya gruppresor arrangerades i mars 2010, med åtta deltagare, och under samma sommar i form av Safari-10 med 17 deltagare. Två år senare ordnades en gruppresa till Kenya i månadsskiftet februari–mars med 12 resenärer. Den gruppresa som i oktober 2013 besökte Kenya med 14 deltagare deltog också i Kenyamissionens 50-årsjubileum på Atemo. Gruppresorna var en arbetsform som SLEF sedan 1960-talet regelbundet bedrivit. Resorna gav deltagarna god inblick i fältarbetet och inspirerade till engagemang i missionsarbetet på hemmaplan.

År 2011 gjorde Janne Widjeskog från Närpes en resa till Kenya, under vilken han sammanställde ett antal TV-program om SLEF:s arbete i Kenya. Programmen gav hemmafronten en god inblick i missionärernas arbete. År 2013 besökte pastorerna Samwel Langat och Benjamin Lemosi från Kenya Finland i månadsskiftet ajnuari–februari. Biskop Joseph Ochola med fru Ruth gästade samma år SLEF och deltog bland annat i SLEF:s årsfest.

SLEF:s missionsläger/missionsfest fyllde femtio år i augusti 2006, vilket firades med ett traditionellt "Jeppoläger" i Jeppo församling. I augusti 2007 hölls SLEF:s missionsfest för första gången i Åboland, i Nagu församling.

SLEF status som kyrkans missionsorganisation förnyades genom att SLEF 14.6.2013 undertecknade ett nytt Grundavtal om missionsarbete med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. SLEF:s missionärer var detta år föremål för 30 missionärsavtal med församlingar i Borgå stift. Antalet syföreningar och andra missionsgrupper som stödde SLEF:s missionsarbete uppgick till 62. Totalt samlade syföreningarna år 2013 in 38 652 euro. År 2013 utarbetade SLEF ett system med stödringar för de utsända på de olika fälten.

Samarbete med ELM-BV och nytt försoningsarbete i Kenya

Samma år, 2007, kunde SLEF skicka ut en ny missionär till Kenya, Kerstin Nilsson, som var gemensam missionär med Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) i Sverige. Kerstin Nilsson bosatte sig på Chesinende nära staden Kericho och arbetade med församlingsbesök och undervisning i en gymnasieskola.

ELM–BV firade i augusti 2010 sitt långa engagemang i Kenya, som fortgått sedan år 1948, och avslutade samtidigt samarbetet i form av missionärsinsatser i ELCK. De sista svenska missionärerna åkte hem, och kvar stannade endast Kerstin Nilsson, som samtidigt avslutade sin första period som SLEF:s missionär.

Kerstin Nilsson kallades från september 2010 ånyo av SLEF till missionär, denna gång med 40 % tjänstgöring utgående från Atemo. Arbetsuppgifterna var dels administration, dels utredning av möjligheterna att starta ett eventuellt fredsarbete inom ramen för ELCK, främst i Kerichotrakten där sviterna efter oroligheterna år 2008 fortfarande var påtagliga.

2011-HWEC-Matongo-SabinaSDeltagarna i en HWEC-workshop på Matongo, Kenya. Foto Sabina Saramo.Under år 2011 kom ett freds- och försoningsarbete igång i västra Kenya enligt konceptet Healing Wounds of Ethnic Conflicts (HWEC), utvecklat inom Le Rucher i Frankrike. Kerstin Nilsson var engagerad i arrangemangen av seminarier som grundade sig på detta koncept. Under år 2012 organiserades detta freds- och försoningsarbete inom ELCK under benämningen Healing Springs Ministry med en egen styrgrupp.

Kyrkopolitiska och politiska konflikter

Missionärerna Marlene och Ingemar Klemets samt Helena Sandberg återvände under sommaren 2005 till Finland för gott. Samtidigt flyttade familjen Heidi och Martin Sandberg från Rukongo till Atemo, där de bodde fram till sommaren 2006, då de återvände till Finland för gott. Missionärer hade nu bott på Rukongo från år 1988 till sommaren 2005. Men från det året bodde inga missionärer på Rukongo missionsstation fram till år 2010, då missionärer igen flyttade in.

Rukongo och trakten däromkring drabbades hårt av kyrkopolitiska konflikter från år 2005. Församlingarna kunde inte enas om vilket stift de önskade tillhöra, och situationen utnyttjades för ekonomiska oegentligheter. Personmotsättningar gjorde att antalet kyrkobesökare drastiskt minskade. Missionärerna kände också av spänningarna vid sina besök i trakten.

ELCK tillsatte en ny regionkoordinator för Rukongotrakten under hösten 2009. Samarbetsklimatet i trakten förbättrades avsevärt tack vare det arbete som koordinator Gordon Alex bedrev. Under hösten undertecknade SLEF ett hyresavtal för två av bostadshusen på Rukongo missionsstation.

År 2008 inleddes på ett dramatiskt sätt i Kenya, där det politiska valet i december 2007 orsakat stora konflikter, med våld och hat mellan de olika stammarna i Kenya. Fyra av kenyamissionärerna, Rut Åbacka, Heidi Nygård, Alf Wallin och Rael Leedjärv, evakuerades till Finland, medan familjen Anna och Magnus Dahlbacka stannade kvar i Maralal.

Efter sega medlingsförhandlingar i Kenya förbättrades situationen i februari, och missionärerna kunde återvända till Atemo i mars 2008. Till en början ägnades mycket arbete åt nödhjälp bland de drabbade, särskilt i västra Kenya. Situationen i landet normaliserades under året, trots att behovet av försoningsarbete kvarstod också därefter.

Inför de officiella valen i Kenya år 2013 tilltog den politiska spänningen igen. Valkampanjerna var både många och livliga. Till följd av sporadiska bombattacker i Nairobi, med terroristorganisationen Al-Shabab som misstänkt, skäptes säkerhetsläget i Kenya som helhet. Kenyas armé hade år 2012 gått in i grannlandet Somalia för att försvaga Al-Shabab-organisationen. De med spänning emotsedda officiella valen genomfördes i mars 2013 och präglades av lugn – en orsak till stor tacksamhet.

Den 21 september 2013 angreps Westgate köpcentrum i Westlands, Nairobi, av terrorister. Närmare 70 personer miste livet, däribland många barn. Drygt 170 personer skadades. Al-Shabab, med rötter i Somalia, tog på sig skulden för dådet.

Ny missionär samt samarbete mellan stift och mission

Under Rut Åbackas hemmavistelse sommaren 2009 vikarierades hon i Kenya av diakonissan Eunita Odongo, ett arrangemang som fungerade väl. Heidi Nygård arbetade inom stiftet Lake Diocese med söndagsskolkurser och söndagsskolbesök, samt inom ELCK:s musikarbete genom en musikkommitté, som uppmuntrade och stärkte körverksamheten inom stiftens församlingar.

Efter en paus på några år sände SLEF ut en ny kenyamissionär sommaren 2012. Ingrid Jern fick uppgifter inom söndagsskola, ungdomsarbete och musik. Hon besökte ofta söndagsskolor tillsammans med stiftet Lake Dioceses söndagsskolsekreterare Rosemary Mukoko, som år 2013 efterträdde den tidigare söndagsskolsekreteraren Lucas Odhiambo, som verkat sedan år 2009.

2013-HIV-stodgrupp-Nyakiya-RutAbackaEn HIV-stödgrupp med en get som gruppen fått. Foto Rut Åbacka.Missionärerna Rut Åbacka och Mona Wallin var engagerade i arbetet med kvinnor. Församlingsundervisningen kretsade kring ämnen som änkor, äktenskap och den kristna familjen. Stödet till dem som påbörjat bromsmedicinering för HIV/AIDS ökade också. Det blev vanligare att dessa personer gick med i stödgrupper för HIV-positiva. Dessa grupper stöddes genom missionärsbesök, men också med finansiellt stöd.

För första gången tog SLEF år 2013 initiativ till ett ekonomiseminarium som i april hölls på Atemo med representer för SLEF och de institutioner som SLEF gav ekonomiskt bidrag till.

Denna tidsperiod kännetecknades av ett intimt samarbete mellan SLEF:s missionärer och det lokala stiftet med dess aktiva. Missionärerna uppfattade sig som jämbördiga arbetare i kyrkan bland de lokala medarbetarna. Samarbetet löpte fritt och var fruktbärande.

Den första publikationen inom bibelöversättningsprojektet

Anna och Magnus Dahlbacka återvände i april 2009 till Kenya för sin andra arbetsperiod. De fortsatte sina uppgifter som tekniska rådgivare för bibelöversättningsprojektet för samburuspråket utgående från Maralal i Samburu. Lagom till julen 2009 utkom bibelöversättningsprojektets första publikation, julberättelsen Inoto e Yesu. I augusti föddes dottern Katrina Dahlbacka. I februari 2012 föddes familjens tredje barn, Arvid.

Under år 2010 fick Anna och Magnus Dahlbacka från bibelöversättningsorganisationen Bible Translation and Literacy (BTL), officiell bekräftelse på att de inte längre hade något ansvar för ilchamus-projektets bibelöversättningsarbete, något som de på grund av tidsbrist ändå inte i någon större utsträckning kunnat ägna sig åt under en längre tid.

Åren 2011–2012 bjöd på ännu ett par milstolpar inom bibelöversättningsprojektet. Arbetet med Lukasevangeliet kunde slutföras och godkännas för tryckning i början av år 2011. Därtill kunde det förslag till analys av samburuspråkets ljudlära, som Anna Dahlbacka färdigställt, officiellt godkännas år 2012.

2011-Samburu-Lukasevangeliet-tas-emotLukasevangeliet utkom år 2011 som den första bibeldelen på samburuspråket och fick ett entusiastiskt mottagande.

Denna ortografiuppsats motsvarade det första steget i utvecklandet av ett skriftspråk, nämligen statusen av ett preliminärt skriftspråk. År 2013 utgavs de två första läseböckerna jämte lärarhandledning på samburu. På detta sätt fick samburu-ortografin allt fastare former, också tack vare att man i Samburu omfattade skrivsättet. År 2012 påbörjades en revidering av massajernas skriftspråk, något som Anna Dahlbacka också var involverad i.

Bibelöversättningarbetets projektteam, där Magnus Dahlbacka ingick, fick år 2011 ännu en bibelöversättare. Den utökade arbetarskaran fick samtidigt tillgång till en ny kontorsbyggnad, till vilken bland annat Korsnäs församling hade donerat medel. Vid slutet av år 2013 var det endast Hebreerbrevet, Uppenbarelseboken och Jakobs brev som helt saknade utkast till översättningar på samburuspråket.

Gynnsam utveckling på Rukongo

Utvecklingen på Rukongo gick fortsättningsvis i gynnsam riktning. I juli 2010 återinsattes de tidigare lärarna, Joseph Bati och Lazaro O. Hayo, på yrkesskolan RYP. De hade i samband med oegentligheterna i Rukongotrakten tidigare på orätta grunder blivit avskedade från sina tjänster på yrkesskolan.

År 2013 registrerades yrkesskolan RYP som statlig skola, dock fortfarande underställd den lutherska kyrkan. Samtidigt tillsattes en ny rektor, Calistus Awuor, medan den tidigare rektorn fortsatte som lärare.

Under hösten 2010 kom från ELCK:s styrelse beslutet att Rukongo-området härefter skulle höra till stiftet Lake Diocese. Mona och Alf Wallin flyttade in på Rukongo missionsstation under hösten 2010 för en tvåårig arbetsinsats, främst inom församlingsarbetet, dock så att Mona och Alf Wallin under somrarna arbetade i Finland på lägerområdet Klippan. Från år 2013 reste de till Rukongo, Kenya, för en tvåårsperiod på heltid.

Diakonissorna i Rukongotrakten bildade ett team som gjorde regelbundna hembesök i 20–25 hem varje helg. Hembesöken inriktade sig på hem med speciell nöd, aidsdrabbade, föräldralösa, mentalt sjuka, fattiga och avsidestagna. Diakonissorna lyssnade, undervisade, gav andlig tröst och uppmuntran, hjälpte de äldre och sjuka med hygien och med andra praktiska hjälpåtgärder.

Läget för de unga i Kenya blev mer och mer frustrerande med mycket dåliga möjligheter till jobb efter studierna. Till och med studier efter gymnasiet blev för många en ekonomisk omöjlighet. Behovet av skolavgiftshjälp från missionen ökade kontinuerligt, men SLEF förmådde ändå inte möta alla behov. Verksamheten för ungdomar i församlingarna gick på sparlåga, och ungdomarna fick inte det utrymme som de kunde ha haft.

I församlingarna i Rukongotrakten tog ELCK via regionkoordinatorn Gordon Alex dock initiativ till egen verksamhet för ungdomar. Detta ungdomsarbete, där också missionär Alf Wallin var involverad, startade med tre kristna volleybollklubbar. Som en uppföljning genomfördes ett nyårsläger för ungdomar på Rukongo vid årsskiftet 2011–2012. Också i övriga delar av stiftet Lake Diocese gjordes under år 2013 en satsning på att nå ungdomar med Guds ord och få dem med i kyrkans arbete.

På sluttningen ovanför Rukongo missionsstation förverkligades år 2013 ett vattenprojekt kallat Sumba vattenprojekt med stöd från finska staten, ett borrhål som borrades försågs sedan med en soldriven pump.

Brita Jern,
missionsledare