I december 2015 undertecknade SLEF ett förnyat grundavtal med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland om principerna för samarbetet mellan SLEF och kyrkan inom det gemensamma missionsuppdraget. SLEF:s missionsfest 2016 i Jeppo uppmärksammade att det gått 60 år sedan det första ”Jeppolägret” år 1956. Detta uppmärksammades med en bok Evangelium – Guds kraft.

I mitten av år 2013 hade SLEF sex utsända missionärer, alla i Kenya. År 2014 var antalet utsända totalt 13 varav nio i Kenya. Kerstin Nilsson reste då ut på nytt, denna gång med ELM-BV som arbetsgivare och med SLEF som stödjare till 40 %. Staben i Maralal förstärktes från år 2014 genom att familjen Eva och Ove Gädda bosatte sig i Samburu efter språkstudier i västra Kenya. År 2016 ökade totalantalet utsända till 15 då SLEF även sände missionärer till Etiopien. År 2018 minskade antalet igen till tolv.

I västra Kenya arbetade Ingrid Jern (senare gift Mutai) med barn- och ungdomsverksamhet, Rut Åbacka och Mona Wallin med diakonala uppgifter samt Alf Wallin med praktiska insatser, ungdomsarbete och predikoverksamhet. År 2015 färdigställdes under Alf Wallins ledning ett av finska staten stött vattenprojekt med borrhål och soldriven pump i Nyagowa.

Borrhålet på Sumba invid Rukongo rensades och arbetet med ett vattenprojekt i Msare, nära Rukongo, fortsatte följande år. År 2020 borrades ett nytt borrhål ca 400 meter från det ursprungliga borrhålet som hade sinat. Genom upprop i Finland lyckades ekonomiska medel uppbringas för att få ett nytt borrhål borrat och den befintliga infrastrukturen kopplad till det nya källan. Drygt 30 000 euro har influtit i bidrag från en samfälllighet, ett storföretag, flera småföretag och ensilda personer. Det nya borrhålet gav bra med vatten. En grov test gav 4500 liter/h. Vattnets kvalitet var även den god.

Dahlbacka-Gadda-2014.03.12-GStenlundFamiljerna Dahlbacka och Gädda i Samburu. Foto Göran Stenlu
I Samburu ansvarade Eva Gädda för missionärsbarnens skolgång, medan Ove Gädda var engagerad i praktiska stöduppgifter. En vattentank installerades bl.a. vid lutherska kyrkan i Maralal och församlingen kunde inleda försäljning av vatten för kyrkans räkning. Under år 2015 reste Ove Gädda omkring för att visa Jesusfilmen på samburspråket.

SLEF:s system med stödringar för de utsända fortsatte. I december 2015 hade 236 hushåll anmält sig till en eller flere stödringar och inkomstsaldot uppgick vid årsskiftet till 77 217 euro. År 2017 var antalet stödringsbrev som sändes ut 356. Antalet stödringsbrev som sändes ut i början av år 2019 var 275 sedan två familjers stödringar hade avslutats och en ny kommit till.

År 2014 hade missionsfälten många besök från hemlandet. Under fem sommarveckor ledde Pamela Ahlskog tillsammans med Alf Wallin en ungdomsmissionsresa till Kenya, kallad Safari-14. Under resan besöktes också Istanbul. Följande Safariresa genomfördes sommaren 2018. Den gick till massajland i stället för till Samburu.

Talkoresa-Atemo-2014.11.21-OJernRalf Lärka under talkoresan till Kenya hösten 2014. Foto Olof JernDen 27.10–16.11.2014 genomfördes den första så kallade talkoresan till missionsfältet i Kenya med 14 deltagare. Gruppresenärerna rustade upp byggnader, solvattenvärmare, elsystem, bilar och annat behövligt på Atemo och Rukongo missionsstationer under Alf Wallins ledning. En talkogruppresa med fem deltagare genomfördes till Etiopien 11.10–2.11.2019 för att rusta ett par missionärslägenheter samt ett skolhus för missionärsbarnen på Asella missionsstation.

Också praktikanternas antal var stort. År 2013 var de två, båda på Atemo missionsstation. Våren 2014 hade SLEF en praktikantfamilj bosatt på Rukongo, likaså en praktikantfamilj på Rukongo följande vår. År 2015 mottog SLEF:s missionärer ännu fler praktikanter. I västra Kenya var fyra ungdomar praktikanter och i Samburu var de tre. Dessutom vistades tidvis fyra vuxna på korttidsuppdrag i Främre Asien och i Kenya åren 2014–2016.

Kenya skakades år 2014 av flera terrorattacker. Säkerhetsvarningar speciellt för området kring Mombasa och i Nairobi utfärdades, och säkerheten förstärktes bl.a. i köpcenter i Nairobi. År 2015 var den största attacken den som riktades mot ett universitet i Garissa där 148 personer dödades.

Ett stort missnöje i samhället tog sig uttryck bl.a. i demonstrationer och strejker. Sociala medier användes i stor utsträckning som kanal för missnöjet. Våren 2016 började Kenyas politiska opposition ordna demonstrationer. Detta avtog i juni. Säkerhetsläget på de platser där missionärerna bodde var dock bra.

Korruptionen förvärrades och flera skandaler uppdagades under hösten 2016. Levnadskostnaderna i Kenya ökade, men samtidigt ökade utbudet på varor. Fortsättningsvis var det spänt mellan stamfolken samburuer och turkana. Vägarna i de östra delarna av samburuområdet var otrygga på grund av. rånarligor. Vägnätet fortsatte att förbättras. Trafiken blev allmänt farligare på grund av fler motorcyklar och trehjulingar.

Allt mer av den samhälleliga servicen och byråkratin flyttade år 2016 till nätet. Körkorten förnyades online, skatterna redovisades online och under året började även arbetstillstånden sökas och förnyas digitalt. För detta ändamål var missionärerna tvungna att skapa så kallade eCitizen-konton. Internetkommunikationerna försämrades, troligtvis därför att allt fler personer använde sig av internet, i synnerhet efter att smarttelefonerna blivit allmänna. Missionärernas arbete underlättades av möjligheten att kommunicera och sända penningsummor via telefon. Smarttelefoner gjorde från år 2019 allt fler kenyaner tillgängliga via e-post och WhatsApp.

År 2017 genomfördes i Kenya  politiska. År 2018 installerades oppositionsledaren Raila Odinga som president i en ’skuggregering’ vilket ledde till diverse husundersökningar och utvisningar ur landet. Efter många diskussioner sammanträffades landets president Uhuru Kenyatta och oppositionsledaren Raila Odinga, vilket ledde till ’the big handshake’ i mars 2018. Denna händelse hade sedan en lugnande inverkan på landets politiska läge, vilket stabiliserades.

Inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya, ELCK, gjorde sig kyrkopolitiska spänningar påminda. Inom stiftet Lake Diocese verkade en aktiv opposition, riktad mot kyrkans ledning. Den hade starkt fotfäste kring Atemo missionsstation. År 2016 fanns det inom den evangelisk-lutherska kyrkan, ELCK, oppositionella grupper i de flesta stift. År 2018 inleddes en försoningsprocess inom ELCK på initiativ av blivande ärkebiskop Joseph Ochola. Den ledde under de följande åren till att de dubbla ledningar som funnits i de flesta av kyrkans stift kunde försonas för att bilda ett enda stiftsledarskap.

Att samla sinsemellan stridande parter inom ramen för försoningsarbetet. var en stor utmaning Teamet Lutheran Healing Spring samarbetade med den anglikanska kyrkans försoningsteam Way of Peace kring ett freds- och försoningsseminarium i gränslandet mellan turkana- och pokotfolken, men också i andra områden inom kyrkan.

Situationen på Atemo missionsstation ledde till vad som kunde kallas ett upplopp. Den 8.2.2015 efter gudstjänsten blev Atemo församlings präst och evangelist samt en delegation på tre präster blev till följd av hot från unga alkoholpåverkade män tvungna att söka skydd i Rut Åbackas hem på Atemo. Prästerna representerade stiftet Lake Diocese och gästade Atemo för att inspektera läget. Polis tillkallades.

Situationen blev så pass ohållbar att missionärerna Ingrid Jern och Rut Åbacka av stiftets biskop Joseph Ochola uppmanades lämna Atemo. Efter flytten till Kisumu fortsatte missionärerna att då och då övernatta på Atemo. Missionärerna rörde sig dock inte utanför stationen.

Händelserna på Atemo eskalerade på nytt i april 2016, då den kyrkliga opposition inom den evangelisk-lutherska kyrkan (ELCK) kallade till ett möte på Atemo. Folk anlände i bussar från närliggande församlingar men också från andra stift. I det tumult som utbröt förstördes stationsgrinden och SLEF bekostade en ny. Händelsen rapporterades till polis och de från förut redan åtalade fick ett nytt åtal på halsen. I slutet av oktober blev det ånyo oroligt på Atemo. Senare önskade de inblandade en dialog med stiftsledningen. Dialoggruppen samlades tre gånger fram till årets slut.

År 2018 pågick en dialog mellan stiftet Lake Dioceses ledning och en grupp som företrädde oppositionen på Atemo. Detta ledde till att det pågående åtalet drogs tillbaka i augusti. Stiftet placerade därefter en av sina präster i Atemo församling. Den 16 september blev ett viktigt steg på vägen till försoning. Då besökte biskop Ochola med följe Atemo och informerade församlingen om den nya prästen och om att församlingen efter detta räknas som en del av ELCK och stiftet Lake Diocese. Vägen till slutlig försoning och enhet föreföll dock fortfarnade  lång.
REP-avslutning-2015.01.15-InJernNågra av deltagarna i REP-avslutningen, januari 2015. Foto Ingrid Jern


Landsbygdsprogrammet för ungdomar Rural Education Programme (REP), avslutades år 2014. Syftet med REP-programmet, som pågått sedan år 2004, var att utbilda föräldralösa. Totalt 62 av 69 ungdomar fullbordade sina studier inom ramen för REP. De flesta utbildade sig till lärare, andra fick yrkesutbildning. De flesta fick också arbete.

Efter två års studier kunde bibelskolan Atemo Bible College i mitten av augusti 2014 dimittera 19 nya evangelister. SLEF gratulerade dem med bokpaket och albor. Någon ny kurs kom inte igång efter detta.

Winning Youths Back to Church. För tredje året i rad gjordes år 2015 med stöd av SLEF en satsning på att nå ungdomar och få dem med i kyrkans aktiviteter. Satsningen föll väl ut. Medlen till projektet hade samlats in i Finland genom Kenyamissionens 50-årsjubileumsinsamling.

Stiftet Lake Diocese satsade särskilt på söndagsskolverksamheten som ett sätt att arbeta med framtiden för ögonen. SLEF bidrog ekonomiskt till två seminarier, vardera för 20 söndagsskollärare, som arrangerades på regionnivå i stiftet Lake Diocese, i Kisumu region och i Oyugis region. Därtill arrangerades sju seminarier för söndagsskollärare på församlingsnivå.

År 2018 gjordes för sjätte året i rad en satsning inom stiftet Lake Diocese på att nå ungdomar och få dem med i kyrkans aktiviteter. En del av detta arbete utgjorde den ungdomsledarresa som genomfördes till Etiopien 8–28.9, då två ungdomsledare och en präst från stiftet ELCK Lake Diocese i Kenya besökte EELC för att bland annat bekanta sig med dess ungdomsarbete.

Vid ELCK:s årsmöte i Kapenguria 16– 17.12.2019 valdes Joseph Ochola enhälligt  till kyrkans nya ärkebiskop. Vid årsmötet som var det första på fyra år delades även stiftet Lake Diocese officiellt i två stift: Lake Diocese och Southern Lake Diocese.

Ett nytt arbete inleddes för SLEF:s del år 2018 i form av stadsmission då Chamilla och Kristian Sjöbacka reste ut till Kenya för en ny missionärsperiod och bosatte sig i Kisumu. Arbetet som skedde i samarbete med stiftet Lake Diocese resulterade i en ny församling invid Viktoriasjön, Dunga.
Matteusevangeliet-samburu-2014.05.26-ADahlbackaMatteusevangeliet på samburu gavs ut i juni 2014. Foto Anna Dahlbacka

Matteusevangeliet på samburuspråket, tryckt i 1000 exemplar, togs i bruk i samband med en fest den 24 maj 2014 i staden Wamba i Samburu. Denna skrift blev den andra tryckta i ordningen inom bibelöversättningsprojektet i Samburu.

År 2014 kunde, efter sju års arbete, den s.k. fonologiuppsatsen (analys av språkets ljudstruktur) om samburuspråket godkännas av den handledande konsulten. Därmed var ännu en milstolpe inom arbetet med samburuspråkets utveckling nådd.

År 2015 utgavs publicerades en brevpublikation med sju brev från Nya testamentet på samburu. 31 bibelberättelser utgavs som ett häfte och i muntlig form på SD-kort. Även Matteusevangeliet och de sju breven från Nya testamentet spelades in talad på samburu.

Magnus Dahlbacka blev via bibelöversättningsprojektets amerikanska sponsor, The Seed Company, antagen till en utbildning för bibelöversättningskonsulter och tillbringade augusti månad på en kurs i Asien. Sedan missionärsfamiljerna Anna och Magnus Dahlbacka samt Eva och Ove Gädda återvänt till Finland sommaren 2017 fortsatte SLEF:s anställning kring Magnus Dahlbacka som av SLEF anställdes som bibelöversättningskonsult baserad i Finland med arbetsuppgifter i anslutning till Bible Translation & Literacy, Kenya.

I december 2019 utgavs det nyöversatta Nya testamentet på samburu. Det firades i Maralal under festliga former den 14 december. Från SLEF:s sida deltog 21 personer i festen som bevistades av 2500 personer. I SLEF:s grupp ingick de tidigare Samburumissionärerna Anna och Magnus Dahlbacka och Eva och Ove Gädda, missionärer från västra Kenya och Etiopien samt representanter och gäster från hemlandet. Vid utgivningsfesten utgavs också den första ordboken samburu–engelska och minneskort med Nya testamentet i audioversion. Unikt var att den första upplagan av Nya testamentet (5 000 ex.) slutsåldes på ett par timmar.

År 2017 arrangerade SLEF sina första medarbetardagar för samtliga utlandsanställda i Limuru, Kenya. Förutom tre SLEF-hemlandsanställda deltog 15 vuxna och 10 barn. I programmet ingick presentationer av de olika arbetsfälten, bibelstudier, undervisning, samtal, allsång och förbön.

SLEF fick nya missionsmarker i Etiopien från år 2016. I april besökte SLEF:s missionsledning Kenya för samtal med stiftet Lake Diocese och missionärerna i västra Kenya. Samtidigt besökte missionsledningen Etiopien för sonderingar inför en eventuell framtida insats inom Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC).

Brita Jern
missionsledare