Nyagowa-vattentorn-2015.04.24-GStenlundNyagowa vattenförsörjning

Tidsperiod: 2015

Varför i Nyagowa?
Nyagowa ligger i ett område där det tidvis finns vatten i mindre vattendrag och boskapen och mänskorna måste samsas om det vatten som finns. Upp till 50 % av sjukdomarna i distriktet är vattenburna. Dricksvatten har traditionellt hämtats från någon vattenström eller från grunda grävda brunnar vars vatten inte kan drickas obehandlat. I många fall har vattnet hämtats upp från tak vid regn, taken kan vara bärare av smittor som sprids med fåglar och smådjur. Flera takmaterial är direkt hälsovådliga.

Bakgrund
Nyagowa områdets befolkning på ca 5000 personer består till största delen av jordbrukare som plöjer med oxar. Folket har tidigare hämtat sitt dagliga vatten från någon grund brunn, något vattendrag eller samlat  vatten från de små taken under regntiderna. Boskapen har dagligen förts till närmaste vattendrag för att dricka. Nyagowa ligger på landsbygden, sju kilometer från närmaste större tätort, Oyugis stad. För ca fyrtio år sedan drogs en vattenledning från Oyugis mot Nyagowa, men den blev aldrig någon framgång. Rörledningen har sedan länge varit ur bruk.

Samarbetspartners
Vattenprojektet Nyagowa vattenförsörjning är ett av SLEF initierat projekt i Kenya som finska staten genom Utrikesministeriet antagit som sitt utvecklingsprojekt. Samarbetspartner i Kenya är stiftet Lake Diocese inom den lutherska kyrkan. Kliniken i Nyagowa har upplåtit sitt område för borrhål, solcells-/vattentorn samt distributionscentral för vattnet. På skolområdet reserverades ett område för projektet. Andra nödvändiga markområden har donerats av folket.

Vem får hjälp av vattenprojektet Nyagowa vattenförsörjning?
I byn Nyagowa finns flera skolor, varav två skolor med omkring 800 elever utgör huvudmål för projektet. Dessa skolor har ingen egen vattenkälla, vilket har betytt att eleverna alltid måst ta vatten med sig från hemmet. Tillgång till rent vatten på skolområdet ger förutsättningar för bättre hälsa, mindre drop-outs bland flickor och därmed också bättre studieframgång på längre sikt eftersom de inte behöver sätta tid på vattenhämtning.
I byn finns också en mindre klinik som betjänar Nyagowaområdets befolkning. Kliniken tar emot över 7000 patienter per år. En hälsostation behöver ha tillgång till rent vatten.

Vad går vattenprojektet Nyagowa vattenförsörjning ut på?
Ett djupborrat vattenhål har borrats och en pump som drivs med solenergi har installerats.
Vattenledningar har dragits från borrhålet till kliniken och till skolområdet varifrån vattnet distribuerats vidare. Befolkningen har tillgång till rent vatten genom handpump.
Vattenledningsdiken har dragits till två dricksplatser för kor utanför området.
Takmaterial och vattenrännor på kliniken har bytts till plåt, varvid hälsofarliga asbestpartiklar försvinner ur miljön. Under projektets gång undervisades i olika frågor om sanitet och hygien för att minska vattenburna sjukdomar.

Hållbar utveckling
Systemet med solpaneler som drivkälla för pumpningen är i praktiken nästan underhålls- och kostnadsfritt, när det väl körts igång. Framför allt är systemet miljövänligt.

Vattenprojektets förväntade resultat
Rent vatten pumpas ur borrhålet. Vattenmängden är tillräcklig och kan ledas till de planerade vattenstationerna. Målgrupperna dricker rent vatten. Boskapen dricker vatten från vattenhoar. Befolkningen spenderar mindre tid på vattenhämtning och på att föra boskapen till vattendrag. Kliniken har tillgång till rent regnvatten samt till rent vatten från borrhålet.

Borrningen
Borrhålet borrades i mitten av mars 2015. Testpumpningen visade att vattnet är av god kvalitet, smakar gott och finns i riklig mängd, 5–7 kubik per timme ger hålet. Alltsedan starten har Nyagowa vattenhål gett rikligt med vatten av god kvalitet. Ett lyckat projekt.

Projektets ekonomiska ramar
Beviljade statsmedel 2015: 56000 euro
SLEF:s andel i vattenprojektet Nyagowa vattenförsörjning är ca 9 959 €.

Kontaktperson i Finland: Solveig Nylund, SLEF, 09-68115621