Projektet ABC vattenförsörjning förverkligades under år 2012. Projektet utföll väl, vatten fanns i rikliga mängder, och vattnets kvalitet är god. Bristen på rent vatten var under lång tid ett bekymmer för alla på Abongo Dhoga-kullen i västra Kenya. På kullen verkar en bibelskola, Atemo Bible College (ABC), och i kullens omgivning finns en befolkning på drygt 1 000 personer, som direkt drar nytta av vattenhålet. 

Vatten-ur-ABC-brunnenDå elnätet i tiden nådde Abongo Dhoga installerades en elpump i en vanlig skyddad källa. Elpumpen hade inte fungerat på flera år, trots att flera experter försökt få igång systemet. Elpriset är dessutom numera skyhögt. Befolkningen hade i stället under de senare åren använt regnvatten, ibland flodvatten, men detta gjorde att magsjukdomar varit vanliga.

Samarbetspartners
Vattenprojektet ABC vattenförsörjning var ett projekt i Kenya som SLEF tog initiativet till, och som finska staten genom Utrikesministeriet antog som sitt utvecklingsprojekt. Samarbetspartner i Kenya var stiftet Lake Diocese inom den lutherska kyrkan, samt den lokala bibelskolan Atemo Bible College, ABC.

Vem drar nytta av projektet ABC vattenförsörjning?
På kullen Abongo Dhoga verkar dels en bibelskola med internat, dels bor där vanliga bybor. I Kenya hämtar folk vatten långt ifrån, så kullens vattenhål förser också den omgivande befolkningen på 800–1 200 personer i det tättbefolkade området med vatten. I synnerhet underlättar borrhålet livet för kvinnor och flickor, som oftast är de som sköter vattentransporten i Kenya.

I den omedelbara närheten finns grundskolan Rungu Primary School med över 400 elever, som också hämtar dricksvatten från vattenposten på Abongo Dhoga-kullen.

Vad gick projektet ABC vattenförsörjning ut på?
Ett djupborrat vattenhål borrades i berggrunden, och en pump som drivs med solenergi installerades. Befolkningen fick därmed tillgång till rent vatten genom en vattentank med en handpump. 

Hållbar utveckling
Systemet med solpaneler som drivkälla för pumpningen är i praktiken nästan underhålls- och kostnadsfritt. Framför allt är systemet miljövänligt.

Vattenprojektets resultat
Med hjälp av vattenhålet på kullen Abongo Dhoga säkerställdes vattentillgången i området. Och eftersom det grundvatten som man pumpar upp är rent och av god kvalitet, kommer områdets befolkning på sikt att befrias från magåkommor förorsakade av smutsigt vatten. Vattenpumpningen i området blir förmånlig och framför allt miljövänlig.

Projektets ekonomiska ramar
Beviljade statsmedel år 2012:  21 200 €.
SLEF:s andel i projektet ABC Vattenförsörjning var cirka 4 520 €.