Vattenprojektet på Atemo station i västra Kenya förverkligades år 2012. Projektet utföll väl. Numera pumpas upp till 20 000 liter vatten per dygn med solenergi. Vattnet kommer många till del.

Atemo-ny-pumpPumpen på Atemo fungerar med solenergi och med el som reserv. Solpanelerna är 10 stycken á 80 W.På Atemo station finns sedan år 2001 ett djupborrat vattenhål, från vilket man hittills pumpat vatten med nätström. Men eltillgången är oberäknelig på grund av ransonering och olika väderfenomen. För att komma bort från beroendet av elström och få pumpningen förmånligare, byttes genom projektet systemet från nätström till solenergi.

Vattenkonsumtionen hade med tiden också ökat. Trycket i vattenledningarna måste ökas, vilket krävde att ledningarna, som härstammade från 1960-talet, samtidigt förnyades. 

Bakgrund
Atemo borrhål i västra Kenya förverkligades år 2001 med medel från finska staten. Vid den tiden hade statlig nätström just nått stationen, och man såg inga andra energialternativ. Idag kan man konstatera att solenergi som huvudenergikälla skulle ha varit ett bättre alternativ. Det man genomförde på Atemo år 2012 var att installera en kombination av solenergi och nätström, där solen utgör huvudkälla och nätströmmen reserv.

Atemo-ny-vattentankSamarbetspartners
Vattenprojektet på Atemo station var ett projekt i Kenya som SLEF tog initiativet till, och som finska staten genom Utrikesministeriet antog som sitt utvecklingsprojekt. Samarbetspartner i Kenya var stiftet Lake Diocese inom den lutherska kyrkan. Atemo station var projektets mottagare.

Vem drar nytta av vattenprojektet på Atemo station?
Vattenhålet betjänar stationsområdet, skolorna på granntomten samt hela byns befolkning. Strax utanför stationsgrinden finns från tidigare en vattenpost för dem som vill hämta vatten av det som pumpas upp på stationens område. Granne till Atemo station är ett skolområde med lågstadium, högstadium och ett gymnasium, där sammanlagt över 1 000 elever rör sig varje dag. Utanför Atemo station växer ett lokalt präglat affärscentrum upp. På Atemo stationsområde finns en hälsovårdscentral, bostäder och ett församlingscentrum. På stationen hålls regelbundet kurser. Där finns också en mottagning inriktad på diakonal hjälpverksamhet för fattiga och hjälpbehövande.

Fakta om vattenprojektet på Atemo station
Atemo-hogre-vattentornPumpen i borrhålet, som fanns från tidigare, byttes ut till en solenergidriven pump, som vid behov också kan drivas med nätström. För att öka trycket i distributionsledningarna byggdes en ny vattentank högre upp än den nuvarande. Den förra huvudlagringstanken fungerar nu som reservtank. Distributionsledningarna byttes ut för att tåla det nya vattentrycket, vilket möjliggör större vattenkonsumtion. Solceller installerades för att driva vattenpumpen med möjlighet att koppla till nätström vid behov.

Hållbar utveckling
Systemet med solpaneler som drivkälla för pumpningen är i praktiken nästan underhålls- och kostnadsfritt. Framför allt är systemet miljövänligt.

Vattenprojektets resultat
Resultaten av projektet är säkrad tillgång till rent vatten och därmed bättre hälsa, förbättrad miljö genom solenergi och förmånligare vattentillförsel.

Projektets ekonomiska ramar
Beviljade statsmedel år 2012:  12 000 €.
SLEF:s andel i vattenprojektet på Atemo station var cirka 2 700 €.