1. Målsättning
I missionsbefallningen i Matt 28:18–20 ger Jesus sin församling uppdraget att göra alla folk till sina lärjungar. Därför är missionsarbetets mål att förkunna evangelium, så att människor kommer till tro på Jesus Kristus. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. (Joh 3:16) Allt arbete som SLEF utför bör bedömas utifrån denna målsättning.

2. Evangeliskt-lutherskt missionsarbete
Enligt § 3 i föreningens stadgar vill SLEF vara troget den lutherska bekännelsen i sin verksamhet. Det betyder att SLEF också i sin missionsverksamhet och i synnerhet i församlingsarbetet vill betona den lutherska bekännelsen. I särskilda fall samarbetar SLEF interkonfessionellt med aktuella aktörer.

3. SLEF och den nationella kyrkan
Idealet enligt SLEF:s syn är att den nationella kyrkan fungerar självständigt. Detta innebär följande:
– SLEF ser en viktig uppgift i att delta i utbildningen av församlingarnas anställda och frivilliga ledare genom bibelundervisning och fostran i den kristna tron.
– SLEF vill medverka till att församlingsmedlemmarna tar största möjliga ansvar för sin församling.
– Varje missionär bör medvetet arbeta med målet att arbetet ska övertas av lokala medarbetare.
– Vid sidan av nationella kyrkor samarbetar SLEF även med andra aktörer, till exempel bibelöversättningsorganisationen Bible Translation & Literacy i Kenya.

4. Bibeln och övrig andlig litteratur
I enlighet med målsättningsparagrafen i SLEF:s stadgar vill SLEF sprida Bibeln och god andlig litteratur. Missionärerna kommer inte att vara i missionsländerna för alltid. Följaktligen är det viktigt att få fram god teologisk och uppbygglig litteratur, som kan forma kristenlivet i den unga kyrkan på ett gott sätt. Därför stöder SLEF medvetet litteraturarbetet i olika former.
En viktig del av detta utgör bibelöversättningsarbete.

5. Socialt arbete och diakoni
Jesus har kallat oss att älska och tjäna vår nästa. Därför utgör socialt arbete och diakoni en viktig del av SLEF:s missionsarbete överallt där nöden är stor. Det övergripande målet också för denna verksamhet är att människor får möta evangeliet.

6. Yttre ramar
SLEF vill bidra till att skapa sådana förhållanden och yttre ramar som befrämjar gudstjänstfirande, kristen gemenskap och undervisning av församlingsmedlemmar och lokala ansvarsbärare.
Vid eventuellt ekonomiskt stöd till uppförande av byggnader prioriterar SLEF utrymmen som används för förkunnelse och kristen fostran på olika nivåer, såsom kyrkor, seminarier, bibelskolor och kurscentra.
Vid kyrkbyggen bör ansvaret till så stor del som möjligt ligga på den lokala församlingen. Missionärerna ska tryggas sådana förhållanden att de kan utföra sina uppgifter, till exempel ifråga om boende, skolgång, transport och sjukvård.

7. Förhållandet till den lokala kulturen
Mission innebär att överskrida nationella och kulturella gränser. SLEF vill visa respekt och öppenhet för den kultur där missionärerna arbetar. I varje kultur finns dock element som är oförenliga med kristen tro. Sådana företeelser måste prövas i ljuset av Guds ord.
Språket är alltid huvudinkörsporten till en ny kultur. Språk bör därför få en bred  plats i missionärsutbildningen. Tillräckliga medel bör anslås för språkskolningen.

8. Missionärscentrerat och långsiktigt arbete
SLEF:s missionsarbete utförs till största delen via föreningens missionärer. Detta innebär bland annat att ekonomiskt stöd till kyrkor, organisationer och enskilda personer åtföljs av missionärsinsatser.
I missionsarbetet ser SLEF det som viktigt att lära känna de människor och den omgivning där man är satt att tjäna. En viktig del av missionärens arbete är därför att bygga relationer till dem man möter och umgås med. Det tar tid att lära sig främmande språk, kulturer och värderingar. Därför är detta en investering som SLEF strävar efter att följa upp med långtidsinsatser på fältet. SLEF koordinerar även gärna korttidsinsatser, bland annat som en väg att få nya missionärer och understödjare.

9. Tidsmässig omfattning
Den tidsmässiga omfattningen av en insats på ett visst missionsfält eller inom ett visst verksamhetsområde bestäms utgående från dess fortsatta ändamålsenlighet, förefintliga kallelser, aktuella behov och befintliga resurser.

10. Missionärsrekrytering
Anställning av missionär sker genom kallelse av SLEF:s styrelse. Det främsta verktyget att få nya missionärer är förbönen till skördens Herre. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. (Luk 10:2) Missionsuppdraget framhålls inom föreningens olika verksamhetsformer och i föreningens tidskrifter. Också SLEF:s praktikantprogram tjänar som ett led i missionärsrekryteringen.

11. Nya områden och länder
SLEF är öppet för insatser i nya områden och nya länder.

Antagen 21.11.2020 av SLEF:s styrelse.

Här finns SLEF:s missionsstrategi som pdf-dokument.