1. Målsättning, vision och trossyn
– Enligt SLEF:s stadgar § 2 är föreningens målsättning ”att i förtröstan på Guds nåd och bistånd utbreda och till livgivande bruk allmännare befordra Kristi evangelium”.
– SLEF:s vision lyder: Evangeliet till alla!
SLEF vill vara ett andligt hem
> där vi med Bibeln som ledstjärna lever i tro på Guds nåd i Kristus,
> där vi visar omsorg om varandra,
> där vi i tal och skrift utbreder evangeliet om Jesus Kristus,
så att Gud i allt blir ärad.
– Enligt § 3 i SLEF:s stadgar vill föreningen vara trogen den lutherska bekännelsen. I dokumentet SLEF:s trosgrund finns föreningens viktigaste lärobetoningar upptecknade. I all verksamhet betonar vi den lutherska trossynen.

2. Nätverk inåt och utåt
– SLEF är en inomkyrklig väckelserörelse och en av Evangelisk-lutherska kyrkans sju missionsorganisationer. Vi bedriver dels ett eget självständigt arbete och dels verksamhet i samråd med kyrkan och dess församlingar.
– Vi upprätthåller kontakter till alla regioner i Svenskfinland. På många landsbygdsorter finns goda mötestraditioner som vi vill slå vakt om. Vi vill utveckla och stärka dem genom nya verksamhetsinslag. Framöver vill vi särskilt stärka verksamheten i städerna.
– I vår strävan att göra SLEF till ett andligt hem vill vi uppmuntra och utveckla kontakterna mellan de lokala avdelningarna. Vi vill också föra de centrala, regionala och lokala nivåerna i föreningen närmare varandra.
– Vi upprätthåller kontakter med andra inomkyrkliga organisationer.

3. Resurser
– SLEF:s verksamhet vilar till stor del på frivilliga insatser. Därför prioriterar vi rekrytering, inspiration och utrustande av frivilliga. Vi eftersträvar också en fruktbar samverkan mellan frivilliga och anställda medarbetare.
– Genom förlaget SLEF-Media producerar vi tidskrifter, egna böcker och audiovisuella produkter och bjuder även ut andra förlags produkter via fysiska bokhandlar och nätbokhandeln.
– Vi använder oss av relevanta kommunikationskanaler för förverkligandet av SLEF:s målsättning och vision. Föreningen har en särskild mediastrategi.
– Vi strävar efter att på ett ansvarsfullt sätt hålla behövliga verksamhetsutrymmen i ändamålsenligt skick. Föreningen har en separat strategi för sina verksamhetsutrymmen.

4. Verksamhetsformer
– Inför framtiden vill vi satsa på verksamheten för barn och unga. Vi utvecklar ständigt lägerverksamheten. Vi strävar efter att utöka den lokala barnverksamheten och den regionala ungdomsverksamheten. Vi fostrar fortgående unga ledare. Vi beaktar barn, unga och familjer i verksamhetsplaneringen på alla nivåer.
– I linje med en långvarig tradition ordnar föreningen gudstjänster på vissa orter. Vi strävar efter att öka antalet gudstjänster.
– Vi vill fortsätta att ordna traditionella möten och större fester. Parallellt med dem utvecklar vi också nya mötesformer enligt aktuella behov och möjligheter.
– Vi uppmuntrar smågruppsarbete i form av bibel- och bönegrupper, missionsgrupper, samlingar för kvinnor och för män.
– Finland bör numera betraktas som ett missionsfält. Därför genomför vi satsningar på både mindre och större lågtröskelevenemang och uppmuntrar även lokala evangeliserande initiativ. I allt arbete tar vi också hänsyn till vårt alltmer mångkulturella samhälle.
– Vi vill upprätthålla en rik sång- och musikkultur inom föreningen. Centralt satsar vi främst på körerna EvangeliKIDZ, Evangelicum och EvangeliVox samt uppmuntrar till en mångfald av olika lokala sång- och musikgrupper. Vi uppmuntrar till användning av sångboken Sionsharpan samtidigt som vi värdesätter annan sång och musik med evangeliet i centrum.
– Vi vill ivra för diakonal och själavårdande omsorg på lokalplanet.

Antagen av SLEF:s styrelse 21.11.2020.

Här finns SLEF:s hemlandsstrategi som pdf-dokument.