1. Introduktion
För att möjliggöra att SLEF:s målsättningsparagraf och antagna vision, Evangeliet till alla!, uppfylls är det viktigt att vi på ett strategiskt sätt använder de medier som finns tillgängliga. Därför är utarbetandet och implementeringen av en mediastrategi nödvändig.
Medier kunde definieras som kanaler för förmedling av information. Vid användningen av medier är både sändaren och mottagaren numera alltmer aktiva, varför ordet kommunikation och följaktligen begreppet kommunikationsstrategi också kunde användas för detta dokument. Men
valet av ordet mediastrategi är mer lämpligt mot bakgrunden av att det som tangeras i detta dokument uttryckligen är sådan kommunikation som sker via någon form av kanal, alltså inte ansikte mot ansikte. Denna typ av kommunikation kunde definieras som medial kommunikation.
Mediastrategin tar i korthet upp allmänna trender inom medial kommunikation, redogör för de principer och mål som ska gälla för SLEF:s mediala kommunikation och på vilket sätt SLEF:s mediala kommunikationsarbete verkställs.


2. Trender inom medial kommunikation
Utvecklingen inom den mediala kommunikation har varit, är och kommer troligen även framledes att vara omvälvande, särskilt sedan coronapandemins utbrott. Digital kommunikation – och inte minst då sociala medier – har i grunden förändrat inte bara människans sätt att kommunicera, utan också lett till förändringar i hur människor lever sina liv och interagerar med andra. Parallellt med denna obehindrade möjlighet till global kontakt upplever många människor paradoxalt nog en större ensamhet än någonsin.
Med det ovan nämnda i åtanke är det realistiskt att tänka att den mediala kommunikationen ständigt blir allt viktigare, samtidigt som det hos människan alltid kommer att finnas behov som denna typ av verksamhet aldrig till fullo kan fylla.


3. Principer och mål för SLEF:s mediala kommunikation
I sin mediala kommunikation utgår SLEF från följande principer:
• Nyckelord i SLEF:s mediala kommunikation är öppenhet, välkomnande och tillgänglighet.
• SLEF kommunicerar medialt genom att aktivt och målmedvetet använda de kanaler man anser relevanta.
• SLEF följer i sin mediala kommunikation etiska principer och rådande lagstiftning.

Målen för SLEF:s mediala kommunikation är:
• att verka för föreningens målsättningsparagraf och vision, så att människor blir delaktiga av evangeliet om Jesus Kristus och också fördjupas däri.
• att bjuda in och inspirera till deltagande i SLEF:s verksamhet samt verka för att stärka gemenskapen mellan föreningens medlemmar och sympatisörer i hela Svenskfinland.
• att genom användning av mångsidiga och relevanta kanaler säkerställa att mottagaren nås av det budskap som vi vill förmedla.


4. SLEF:s mediala kommunikationsarbete
För att verkställa SLEF:s mediala kommunikation använder vi oss av:
• en grafisk profil, genom vilken vi signalerar att SLEF:s mångsidiga och geografiskt spridda verksamhet står på en gemensam grund och sköts på ett attraktivt och trovärdigt sätt.
• tidskrifter, böcker och andra typer av tryckprodukter, genom vilka vi i analog form verkar för att mottagarna såväl uppbyggs andligt som nås av information rörande SLEF:s identitet och verksamhet.
• digitala produkter, genom vilka vi tidsenligt tillhandahåller material utan geografiska gränser.
• brev, e-post och telefon, genom vilka vi på ett personligt sätt når SLEF-medlemmar och -sympatisörer samt andra mottagare.
• radio och tv, genom vilka vi såväl lokalt som nationellt når en bred målgrupp med audiovisuellt material.
• föreningens webbplats, genom vilken vi på ett välkomnande sätt presenterar vad SLEF är och gör samt på ett lättillgängligt sätt tillhandahåller andligt uppbyggligt material.
• sociala medier, genom vilka vi aktivt och målmedvetet låter SLEF:s röst höras på de virtuella torg som dessa plattformar utgör.
• strömningstjänster, genom vilka vi vidgar SLEF:s verksamhet till att sträcka sig bortom det begränsade fysiska rummet ut till jordens yttersta gräns.
• intranät för anställda och styrelsemedlemmar, genom vilket vi underlättar tillgången till behövliga dokument och annan information rörande SLEF.
• annonser och övrig information via andra aktörers plattformar, genom vilka vi markerar att SLEF:s identitet och verksamhet präglas av öppenhet och tillgänglighet.
I det separata dokumentet Åtgärdsplan med anledning av SLEF:s mediastrategi, som årligen uppdateras, listas åtgärder som bör vidtas.

Antagen av SLEF:s styrelse 21.11.2020.

Här finns SLEF:s mediastrategi som pdf-dokument.